II. ÚS 207/98

06. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti 1) P. M., 2) S. F., zastoupených JUDr. V. J., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 17. 2. 1998, č. j. 15 Ca 667/97-19, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť návrh byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Dne 5. 5. 1998 obdržel Ústavní soud stížnost stěžovatelů zaslanou faxem proti rozsudku Krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 17. 2. 1998, č. j. 15 Ca 667/97-19, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Ústí n. Labem ze dne 13. 11. 1997, sp. zn. 2718/97/RPÚ/Mr/1008, krajský soud rozhodl tak, že rozhodnutí správního orgánu potvrdil, když uvedl, že stěžovatelé (dříve navrhovatelé) nejsou ve smyslu zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníky předmětných nemovitostí blíže označených ve výroku správního orgánu, neboť nejsou podle § 4 cit. zákona oprávněnými osobami.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat proti pravomocnému rozhodnutí, jehož byli stěžovatelé účastníky, ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (znění § 72 odst.2 zák. č. 182/193 Sb. před novelou, provedenou zák. č. 77/1998 Sb.).

Citovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí n. Labem nabyl právní moci dne 6. 3. 1998. Téhož dne začala běžet zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti. Tato lhůta skončila dne 4. 5. 1998. Vzhledem k tomu, že podání navrhovatelů bylo učiněno až dne 5. 5. 1998 je soudce zpravodaj nucen konstatovat, že ústavní stížnost je opožděná, neboť byla učiněna až po uplynutí zákonné 60 denní lhůty.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu
V Brně dne 6. dubna 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 207/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies