2 As 69/2011 - 73

07. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2010, č. j. 30 A 29/2010 - 7,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 1. 4. 2010, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 6. 4. 2010, se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2010, č. j. 444/10, kterým byl žalobci určen JUDr. Jaroslav Blažek, advokát, z důvodů stanovených v § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 5. 2010, č. j. 30 A 29/2010 - 7, věc postoupil dle § 7 odst. 6 ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. Proti tomuto usnesení o postoupení věci podal žalobce kasační stížnost (jakkoliv podání není výslovně takto označeno, žalobce jako stěžovatel se závěry krajského soudu o postoupení věci nesouhlasí a v uvedeném podání s nimi polemizuje).

Krajský soud v Brně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 9. 9. 2010, č. j. 30 A 29/2010 - 27, aby odstranil nedostatky kasační stížnosti (označil účastníky řízení, uvedl, čeho se domáhá, uvedl, z jakého důvodu kasační stížnost podává atd.) a aby zaslal plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat. Ve výzvě určil soud měsíční lhůtu; zároveň krajský soud stěžovatele poučil, že nebude-li výzvě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Stěžovateli bylo uvedené usnesení doručeno dne 1. 2. 2011. Stěžovatel však doposud výzvě nevyhověl (lhůta uplynula dne 1. 3. 2011).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. Krajský soud k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu, avšak výzvě vyhověno nebylo. Chybějící náležitosti brání v pokračování v řízení.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Rovněž nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1, § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. 


V Brně dne 7. července 2011

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 7. 2011, sp. zn. 2 As 69/2011 - 73, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies