Aprk 11/2011 - 86

30. 06. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobců a) Z. M. a b) Ing. I. M., zastoupení JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D, LL.M, advokátkou se sídlem Peckova 9, Praha 8, proti žalovanému Magistrátu hl. města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 198/2010, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu

takto :

I. Návrh se zamítá .

II. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatelé se domáhají u Nejvyššího správního soudu podáním ze dne 17. 6. 2011 určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a žádají, aby byly odstraněny průtahy v soudním řízení. Uvádí, že v řízení o jejich žalobě dochází ke zbytečným průtahům; tyto spatřují v tom, že městský soud nerozhodl o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby. Návrh podali dne 24. 5. 2011, přes opětovné urgence nebylo dosud o návrhu rozhodnuto. Dalším důvodem návrhu na zamezení průtahů městského soudu je jimi vznesený požadavek na vrácení správního spisu Magistrátu hlavního města, aby ten jej mohl zapůjčit Ministerstvu pro místní rozvoj. Žalobci totiž iniciovali přezkumné řízení v souzené věci a lhůta pro jeho zahájení končí dne 2. 8. 2011. Přesto, že vrácení správního spisu žalovanému požadovali po městském soudu již podáním ze dne 10. 1. 2011, soud dosud správní spis žalovanému neodeslal. Pro tyto průtahy soudu v jeho úkonech požadují, aby Nejvyšší správní soud určil městskému soudu lhůtu 3 dnů k rozhodnutí o odkladném účinku žaloby a následnému vrácení správního spisu žalovanému tak, aby ten mohl nejpozději do 2. 8. 2011 vydat usnesení o zahájení přezkumného řízení.

Z předloženého soudního spisu zjistil Nejvyšší správní soud následující:

Navrhovatelé podali dne 24. 9. 2010 u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 7. 2010, č. j. S-MHMP 451909/2010/OST/No a současně požádali, aby soud této žalobě přiznal odkladný účinek. Protože žalobci současně s podáním žaloby neuhradili soudní poplatek, vyzval je soud přípisem ze dne 19. 10. 2010 k jeho uhrazení (ve výši 2 000 Kč) a to do 7 dnů od doručení přípisu. Ten byl právní zástupkyni žalobců doručen dne 25. 10. 2010; požadavek soudu byl splněn dne 1. 11. 2010. Následně soud vyzval žalovaného (přípisem ze dne 9. 12. 2010) k předložení správního spisu a k vyjádření k žalobě i k žádosti o přiznání odkladného účinku. K tomu soud stanovil žalovanému lhůtu dvou měsíců od doručení výzvy. Ta byla žalovanému doručena dne 23. 12. 2010. Žalobci faxovým podáním soudu dne 10. 1. 2011, doplněným dne 11. 1. 2011 požádali soud, aby žalovanému vrátil správní spis, neboť ten jej potřebuje k zahájení žalobci iniciovaného přezkumného řízení ve věci.

Žalovaný v přípisu ze dne 3. 1. 2011 (doručeném dne 4. 1. 2011) soudu oznámil, že úplný správní spis si vyžádalo Ministerstvo pro místní rozvoj již dne 12. 10. 2010; soudu bude tedy odeslán bezprostředně po jeho vrácení. Současně navrhl, aby soud žalobě nepřiznal odkladný účinek.

Usnesením ze dne 2. 2. 2011 soud rozhodl o návrhu žalobců a žalobě nepřiznal odkladný účinek. Vyjádření k žalobě zaslal žalovaný soudu přípisem, doručeným dne 9. 2. 2011 a současně předložil správní spis. Soud vyjádření přeposlal žalobcům dne 24. 3. 2011 (zástupkyni žalobců doručeným dne 4. 4. 2011). Žalobci novým podáním ze dne 11. 4. 2011 opakovaně požádali o přiznání odkladného účinku žalobě a vyjádřili současně nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. Ve shodném podání rovněž zopakovali žádost o vrácení správního spisu žalovanému. Novým návrhem ze dne 24. 5. 2011 opakovaně požádali o přiznání odkladného účinku žalobě a urgovali vrácení správního spisu žalovanému k provedení přezkumného řízení.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

V řízení podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Znamená to, že zjistí-li neodůvodněné průtahy v řízení spočívající zejména v tom, že příslušný soud poté, kdy obdrží podání ve věci, v přiměřené době nečiní žádné úkony, věcí se vůbec nezabývá, aniž by pro takový postup existovaly ospravedlnitelné důvody, anebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou, usnesením určí tomuto soudu lhůtu, ve které má úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout.

Průtahy v řízení znamenají, že v soudním procesu dochází k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu či dokonce ke vzniku excesivního stavu, kdy dochází k nečinnosti soudu. Soud se tak při posuzování oprávněnosti návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu zabývá otázkou, zda v řízení dochází k průtahům, s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že návrh není oprávněný, neboť městský soud nebyl v případě navrhovatelů nečinný. Městský soud, jak vyplývá ze spisového materiálu, shora rekapitulovaného, se věcí po jejím obdržení zabýval a činil postupně průběžně a bez prodlev procesní úkony, jejichž vykonání bylo ve věci zapotřebí. Nelze tedy konstatovat, že byl ve věci nečinný. Nejvyšší správní soud proto neshledal ve věci průtahy, resp. tvrzenou nečinnost.

O návrhu žalobců na přiznání odkladného účinku žalobě městský soud již rozhodl usnesením ze dne 2. 2. 2011 s tím, že jej zamítl. Žalobci sice požádali o jeho přiznání opakovaně dne 11. 4. 2011 a dále dne 24. 5. 2011, neuvedli však žádné nové okolnosti, pro něž by byl soud nucen opakovaně o žádosti bezprostředně po jejím podání rozhodovat.

K námitce průtahů s vrácením správního spisu žalovanému Nejvyšší správní soud poznamenává, že se v tomto případě nejedná o procesní návrh, který by se vztahoval k věci samé a je na soudu, aby vážil, v jakém časovém horizontu bude o žalobě rozhodovat (vzhledem k úplnosti potřebných úkonů, jež vždy musí předcházet rozhodnutí ve věci samé) a zda bude proto správní spis sám potřebovat. V tomto ohledu je tedy na soudu, aby k žádosti příslušného správního orgánu pro jeho potřeby spis zapůjčil, posoudí-li, že vzhledem k aktuální fázi soudního řízení je to možné.

Nejvyšší správní soud nedospěl v projednávané věci k závěru o tom, že by městský soud byl nečinný, či že by postupoval v řízení nepřípustně tak, že v něm vznikají zbytečné průtahy, a proto neshledal návrh oprávněný.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 174a odst. 8, věty druhé, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 30. června 2011

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2011, sp. zn. Aprk 11/2011 - 86, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies