III. ÚS 514/98

30. 04. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu R.Š., zastoupeného advokátkou JUDr. A.B., takto:

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel návrhem na zahájení řízení před Ústavním soudem, který podal dne 8. 12. 1998 se domáhal zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 3 To 717/98, ze dne 11. 9. 1998 a také rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 2 T 42/97, ze dne 11. 8. 1998. Těmito rozhodnutími mělo být porušeno jeho základní právo zaručené mu čl. 8 Listiny základních práv a svobod.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále zák. o ÚS) lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. l), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V daném případě podal navrhovatel žádost o odklad nepodmíněného trestu odnětí svobody, který mu byl uložen v trvání 10 měsíců (v době podání žádosti byl již snížen o 6 měsíců na základě amnestie prezidenta republiky ze dne 3. 2. 1998). O žádosti rozhodoval označený okresní soud, který ji uvedeným rozhodnutím podle § 328 odst. 1 trestního řádu (dále tr.ř.) zamítl. V souvislosti s ustanovením § 328 odst. 1 tr.ř. a také ustanovením § 141 odst. 2 tr.ř. nutno konstatovat, že proti rozhodnutím učiněným dle § 328 odst. 1 tr.ř. není stížnost přípustná. To ostatně vyjádřil i Krajský soud v Ostravě ve shora uvedeném rozhodnutí, kdy zamítl stížnost navrhovatele (který stížnost i přes uvedené skutečnosti podal). Z vyžádaného spisu Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 2 T 42/97, potom Ústavní soud zjistil, že usnesení uvedeného soudu, sp. zn. 2 T 42/97, ze dne 11. 8. 1998 (jímž byla podle § 328 odst. 1 tr.ř. zamítnuta žádost navrhovatele o odklad výkonu trestu), bylo navrhovateli doručeno dne 31. 8. 1998, návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem byl navrhovatelem podán dne 8. 12. 1998.

S poukazem na uvedené skutečnosti potom Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák., o Ústavním soudu, odmítnout, jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem, o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. dubna 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 4. 1999, sp. zn. III. ÚS 514/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies