III. ÚS 33/99

04. 05. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 33/99-12

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní a jednání bez přítomnosti účastníků, dne 4. května 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti ing. V. D., zastoupeného JUDr. J. S., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. listopadu 1998, č. j. 10 Ca 52/98-40, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ústavní stížností, podanou ve lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se navrhovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. listopadu 1998, č. j. 10 Ca 52/98-40. Uvedl, že podle jeho přesvědčení postupem soudu a správního orgánu - Pozemkového úřadu v Českém Krumlově a jejich rozhodnutím, kterým mu nebylo přiznáno restituční právo k nemovitostem, došlo k zásahu do ústavně zaručených práv a svobod, zejména do práva na ochranu vlastnictví a práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 90 Ústavy. Poukázal také na původní rozhodnutí Pozemkového úřadu v České Krumlově č. j. PÚ 19187/94, na základě kterého přešly nemovitosti, specifikované v dohodě o jejich vydání, do jeho vlastnictví, když označené rozhodnutí nabylo právní moci, dále na rozhodnutí ze dne 19. března 1996, č. j. PÚ 28877/96 a PÚ 28878/96, kterým došlo k obnově restitučního řízení. Vyslovil přesvědčení, že obnova řízení byla nařízena v rozporu s § 62 odst. 3 a s § 63 odst. 3 správního řádu, i když jeho odvolání v této věci bylo Ministerstvem zemědělství ČR dne 17. června 1996 zamítnuto.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

III. ÚS 33/99-13

Z obsahu návrhu a spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 52/98 bylo zjištěno, že stížností napadeným rozsudkem soud potvrdil rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Českém Krumlově č. j. PÚ 37289/98, PÚ 37291/98, ze dne 19. ledna 1998, a č. j. PÚ 37291/98, ze dne 20. ledna 1998. Označený soud, jak vyplývá z vyčerpávajícího a přiléhavého odůvodněni rozsudku, se vypořádal se všemi námitkami stěžovatele, uplatněnými v opravném prostředku i v průběhu řízení. Z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. listopadu 1998 nebyl shledán zásah do práv navrhovatele, jichž se v ústavní stížnosti dovolává. Pokud v návrhu namítal také nesprávnost postupu Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Českém Krumlově, jakož i Ministerstva zemědělství ČR při hodnocení důvodů a důvodnosti obnovy řízení poté, co bylo o vydání nemovitostí pravomocně rozhodnuto, je třeba uvést, že se Ústavní soud tím, zda takovým postupem došlo k zásahu do práv a svobod stěžovatele, nezabýval, poněvadž ústavní stížnost směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 Ca 52/98-40, který rozhodnutí o obnově řízení nepřezkoumával, když nebylo ani v opravném prostředku ze dne 13. února 1998 obsaženo.
Pro výše uvedená zjištění byl návrh, v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut jako zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1999
JUDr. Vladimír Jurka
předseda III. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 1999, sp. zn. III. ÚS 33/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies