9 Afs 9/2011 - 89

29. 06. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: TEPLO Rumburk, s.r.o., se sídlem Lesní č. 92, Rumburk,zastoupená JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou se sídlem Jasná II 5, Praha 4 – Bráník, adresa pro doručování: Platnéřská 2, Praha 1, proti žalované: Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát, se sídlem Gorazdova 24, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 10. 2007, č. j. 042303007/305/07/90.120/Ve, ve věci pokuty za porušení cenových předpisů, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2010, č. j. 9 Ca 369/2007 – 56,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalované. Předmětem sporu mezi stěžovatelkou a žalovanou je otázka zákonnosti pokuty uložené stěžovatelce ve výši 454 534 Kč za porušení ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném za posuzované období (dále jen „zákon o cenách“). Tohoto jednání se měla stěžovatelka dopustit tím, že v roce 2005 v Rumburku v rozporu s podmínkami stanovenými pro věcné usměrňování cen dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách nerespektovala závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie, tj. nerespektovala předepsaná pravidla pro regulaci věcně usměrňované ceny (dále také „VUC“) tepelné energie (dále také „TE“), stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále také „ERÚ“) č. 9/2004.

Městský soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji dle ustanovení 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítl. Uvedl, že cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie se vydávají vždy pro příslušný kalendářní rok. Základním předpokladem pro zjištění, zda byla VUC tepelné energie v daném kalendářním roce dodržena, je znalost správného výpočtu VUC předchozího roku, a to  dle příslušného cenového předpisu. Výpočet VUC tepla pro rok 2005 vycházel z textu cenového rozhodnutí č. 9/2004. Kontrolní orgán vycházel ze skutečných cen účtovaných stěžovatelkou v lokalitě Rumburk a údajů předložených k cenové kontrole, které porovnával s limity cenového rozhodnutí včetně jeho podmínek. Výpočet VUC tepelné energie za rok 2005 záležel na výpočtu VUC TE od roku 1999 do roku 2004 a vycházel z maximálních průměrných VUC vypočtených za každý rok dle příslušných cenových rozhodnutí. Správní orgán proto postupoval správně, vzal-li jako zásadní podklad pro výpočet VUC TE v roce 2005 vedle cenového rozhodnutí v úvahu i výsledky kontrolních zjištění v jednotlivých předcházejících letech, neboť ty odrážely jak výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku v roce 2004, tak i cenové poměry stěžovatelky na základě jí předložené kalkulace pro rok 2005.

Na správnosti těchto údajů nemůže nic změnit ani skutečnost, že první cenová kontrola za roky 2000 až 2002 byla v důsledku soudního přezkumu správních rozhodnutí o udělení pokuty za rok 1999 ukončena až v roce 2006.Výsledek tohoto soudního přezkumu byl rozhodující pro posouzení zákonnosti cen TE v rámci cenové kontroly za další roky. Na výkon státní kontroly nelze vzhledem k jejímu charakteru a účelu, a to ani subsidiárně, aplikovat právní úpravu o lhůtách, ve kterých mají být dle správního řádu vydávána jednotlivá rozhodnutí. V této souvislosti odkázal na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 98/99 - 37, podle kterého není výkon státní kontroly dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, správním řízením, a podrobně odůvodnil aplikovatelnost zde uvedených závěrů na nyní projednávanou věc. Vyčkávání správních orgánů na výsledky soudního přezkumu navíc nebylo zapříčiněno jejich libovůlí, ale provázaností VUC TE v jednotlivých kontrolovaných letech. Cenové rozhodnutí by mělo vždy odrážet realitu a podmínky VUC za předchozí kalendářní rok s přihlédnutím k ekonomickým parametrům daného období.

Stěžovatelka dle závěrů soudu nesprávně zaměňuje vlastní výkon kontroly a následné správní řízení, v rámci kterého je posuzováno, zda může či nemůže být kontrolovanému subjektu uložena za protiprávní jednání pokuta. Neuložil-li správní orgán kontrolovanému subjektu za zjištěné protiprávní jednání pokutu z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty pro její uložení, neznamená to, že by tím současně popřel či anuloval svá kontrolní zjištění. S ohledem na zákonnou posloupnost regulace ceny se tyto hodnoty odráží ve vstupních údajích, které následně podléhají posouzení dle závazného cenového rozhodnutí a výpočtu dle kalkulačního vzorce, jejichž vlastní aplikaci stěžovatelka nezpochybnila.

Kasační stížnost směřuje dle svého obsahu do nesprávného právního posouzení, tj. důvodu ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatelka nesouhlasí s posouzením městského soudu týkajícím se zákonnosti předcházejících kontrol a to s ohledem na jejich neúměrnou délku. Kontrola za roky 2000 až 2002 byla zahájena dne 18. 2. 2003 a ukončena dne 12. 10. 2006, přičemž podle správního řádu, jehož subsidiární aplikace se stěžovatelka dovolává, měla být kontrola provedena ve lhůtě 30, maximálně 60 dnů.

Stěžovatelka nepolemizuje se závěrem soudu, dle kterého je cena TE cenou regulovanou, napadá nesprávnost výpočtu VUC TE. Za situace, kdy nebylo pravomocným rozhodnutím zjištěno porušení cenových předpisů při účtování tepelné energie v letech 2000 až 2003 (rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v roce 2003 bylo pravomocně zrušeno), je nutné jako výchozí hodnoty pro výpočet VUC tepla vzít skutečně účtované ceny odběratelům. Tento postup však správní orgány nerespektovaly a vycházely ze svých nezákonných zjištění, tj. z uměle a protiprávně vypočtených hodnot, které pak vzaly jako výchozí pro výpočet maximální cenové eskalace pro rok 2005. K tvrzení městského soudu, dle kterého „správnost kontrolních zjištění za jednotlivé roky spočívala a byla závislá na správnosti závěrů kontroly z předchozího cenového roku“, stěžovatelka uvádí, že díky uplynutí prekluzivní lhůty pro uložení pokuty nemohla být správnost těchto zjištění přezkoumána soudem.

K argumentaci soudu, dle které nelze zpochybnit věcný výsledek kontroly za období roku 2004, stěžovatelka uvádí, že je předčasná, neboť rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v roce 2004 napadla stěžovatelka žalobou u Městského soudu v Praze. O věci nebylo dosud rozhodnuto.

Ze všech uvedených důvodů navrhuje stěžovatelka napadený rozsudek zrušit a věc vrátit městskému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná se ztotožnila se závěry městského soudu. Odkázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 98/99 - 37, dle kterého není výkon kontrolní činnosti správním řízením, a proto se na tuto činnost lhůty uvedené ve správním řádu nevztahují. Výše uvedené závěry platí i za účinnosti nového správního řádu. Ukončení zmíněných kontrol navíc nezáviselo na libovůli správních orgánů, ale na uplatnění základního principu věcné regulace cen, tj. návaznosti VUC tepelné energie v jednotlivých po sobě následujících letech. Posouzení bylo tedy závislé na výsledku soudního přezkumu správnosti VUC tepla za rok 1999, a to Městským soudem v Praze a následně Nejvyšším správním soudem.

Domněnka stěžovatelky, dle které je nutno za výchozí hodnoty pro výpočet VUC tepla vzít skutečně stěžovatelkou účtované ceny svým odběratelům, odporuje systému regulace cen, který je založen příslušnými právními předpisy. Žalovaná nesouhlasí se závěrem stěžovatelky, že porušení příslušných předpisů nebylo zjištěno, neboť z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty nedošlo k pravomocnému uložení pokuty. Porušení cenových předpisů bylo zjištěno, což dokládají protokoly č. 042300603 a 042303606, se kterými byla stěžovatelka řádně seznámena a proti kterým mohla podat námitky. Navrhuje proto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítnout.

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatelka je řádně zastoupena (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatněných důvodů a zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Ze správního spisu kasační soud ověřil, že první kontrola zaměřená na dodržování VUC při prodeji tepelné energie v lokalitě Rumburk byla provedena v roce 2002 u společnosti Harpen ČR, s. r. o. (dále jen „Harpen“), a to za období roku 1999. Od roku 2000 je již dodavatelem tepla v uvedené lokalitě stěžovatelka, která má od společnosti Harpen s účinností od 8. 11. 1999 pronajatou komplexní technologii, která je součástí soustavy centrálního zásobování teplem v Rumburku. Společnost Harpen je současně společníkem stěžovatelky.

Kontrolou bylo zjištěno, že společnost Harpen dodávala po celý rok 1999 tepelnou energii pro domácnosti v lokalitě Odolena Voda a od dubna do konce roku 1999 také v lokalitě Rumburk. V obou případech uplatnila dvousložkovou cenu tepelné energie. Správní orgány vyšly z výměru Ministerstva financí č. 01/1999, podle něhož věcně usměrňovaná cena tepelné energie zahrnuje pro všechny odběratele ekonomické náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Pro tepelnou energii dodávanou do domácností dále platí ustanovení bodu (3) tohoto výměru, podle něhož cena tepelné energie pro domácnosti za rok 1999 nesmí být vyšší než průměrná cena za rok 1998 zvýšená o povolené maximální procento, pokud dodavatel neuplatní postup podle bodu (4) nebo poslední věty bodu (9) tohoto výměru. Ani jednu z těchto výjimek však nemohla společnost Harpen uplatnit. Kontrolní orgány dospěly k závěru, že dodavatel tepla nedodržel povolený meziroční nárůst ceny tepelné energie pro domácnosti, stanovený v bodu 3 a 5 výměru Ministerstva financí č. 01/1999, neboť své dodávky tepla nadhodnotil a tím nerespektoval podmínky věcné regulace cen tepelné energie stanovené v předmětném výměru, čímž porušil cenové předpisy ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona o cenách. Rozdíl mezi souhrnem cen skutečně zaplacených odběrateli tepelné energie a souhrnem cen, které měl stěžovatel maximálně naúčtovat podle předmětného výměru, určil kontrolní orgán částkou 7 315 512 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tedy 7 681 288 Kč včetně DPH.

Uvedené kontrolní závěry potvrdil jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 14. 5. 2005, č. j. 2 As 14/2005 - 108 (dostupné na www.nssoud.cz). Kasační soud mimo jiné uvedl, že nadhodnocením plánovaných a smluvně zakotvených dodávek tepla oproti předchozímu roku, které stěžovatel nijak nezdůvodnil a které bylo ve zjevném rozporu s jeho znalostí o  dodávkách tepla v daných lokalitách v předchozích letech, se společnost Harpen vystavila riziku, že se ve svém výpočtu věcně regulované ceny významně odchýlí od výsledku, k němuž povede pozdější výpočet již se znalostí skutečně odebraného množství tepla.

Ze správního spisu kasační soud dále ověřil, že kontrola zaměřená na dodržování VUC při prodeji tepelné energie za období let 2000 až 2002 byla zahájena u stěžovatelky dne 18. 2. 2003 a ukončena dne 12. 10. 2006. Kontrola dle žalované nemohla být ukončena dříve, neboť žalovaná čekala na výsledky soudního přezkumu VUC TE za období roku 1999, kterou stanovila na základě provedené kontroly u společnosti Harpen. Na základě kontrolních zjištění za období let 2000 až 2002 však nemohlo být vydáno rozhodnutí o uložení sankce, a to z důvodu marného uplynutí tříleté prekluzivní lhůty pro její uložení. Tato kontrolní zjištění byla podkladem pro stanovení VUC TE v následujících obdobích. Ze stejných důvodů, tj. marného uplynutí prekluzivní lhůty pro uložení pokuty, nemohla být stěžovatelce pravomocně uložena sankce ani za porušení cenových předpisů za období roku 2003 a rozhodnutí o uložení pokuty za toto období bylo v rámci autoremedury správním orgánem zrušeno.

Kontrola zaměřená na dodržování VUC při prodeji tepelné energie za období roku 2004 byla zahájena dne 1. 11. 2006 a ukončena dne 24. 1. 2007. Na základě této kontroly byla stanovena maximální přípustná průměrná cena VUC TE za rok 2004 (protokol ze dne 24. 1. 2007, č. 042304006). Kontrolou bylo zjištěno, že stěžovatelka prodávala TE v Rumburku v roce 2004 za průměrnou cenu 484,84 Kč/GJ bez DPH, tj. 509,08 Kč/GJ vč. DPH, ačkoliv průměrná VUC TE za uvedené období činila podle pravidel věcného usměrňování 462,06 Kč/GJ bez DPH, tj. 485,16 Kč/GJ včetně DPH. Stěžovatelkou účtovaná cena je vyšší, a to o 23,92 Kč/GJ vč. DPH. Na základě kontrolních zjištění byla stěžovatelce za uvedené období uložena sankce ve výši 1 300 123 Kč. Nejvyššímu správnímu soudu je z úřední činnosti známo, že žaloba proti rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů za období roku 2004 byla rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2010, č. j. 6 Ca 138/2007 - 56, zamítnuta.

Kontrola zaměřená na dodržování VUC při prodeji tepelné energie za období roku 2005 v lokalitě Rumburk byla zahájena dne 29. 5. 2007 a ukončena dne 21. 6. 2007. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákona o cenách, vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění účinném za posuzované období a cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2004, k cenám tepelné energie ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2005 při prodeji tepelné energie za rok 2005. K protokolu o výsledku kontroly je připojen přehled cen TE v letech 1999 až 2004, ze kterého vyplývá, jak mohly být dle závěrů správních orgánů ceny TE v lokalitě Rumburk v jednotlivých letech odběratelům v souladu s pravidly věcného usměrňování, tj. podle jednotlivých cenových rozhodnutí, účtovány. Kontrolou bylo zjištěno, že stěžovatelka prodávala TE v Rumburku v roce 2005 za průměrnou cenu 520,04 Kč/GJ bez DPH, tj. 546,04 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena je vyšší než úroveň ceny TE uvedená v bodu 1.2 příslušného cenového rozhodnutí. Podle závazného postupu při tvorbě cen, tj. bodu 2.1 příslušného cenového rozhodnutí, je nutno při tvorbě průměrné uplatňované ceny TE v regulovaném roce, která je nad příslušnou stanovenou úrovní ceny TE, uplatnit závazná pravidla upravující maximálně možný meziroční nárůst celkové výše ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Stěžovatelka dle kontrolních zjištění uvedená pravidla nedodržela, když prodávala v roce 2005 v lokalitě Rumburk teplo za cenu o 19,87 Kč/GJ vč. DPH vyšší, než byla možná výše průměrné ceny TE (526,17 Kč/GJ vč. DPH), stanovené dle bodu 2.1 příslušného cenového rozhodnutí.

První kasační námitkou je nezákonnost uložené sankce z důvodu nepřiměřené délky cenových kontrol provedených za předcházející období. Lhůty pro provádění kontroly stěžovatelka dovozuje ze subsidiární aplikace ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, neboť zákon o státní kontrole žádné speciální ustanovení o lhůtách neobsahuje. Dle jejího názoru mohla kontrola za předcházející období trvat 30, maximálně 60 dnů, což nebylo dodrženo, a proto nelze z výsledků uvedených kontrol vycházet v nyní projednávané věci. Jinými slovy stanovená průměrná VUC TE za předcházející roky nemůže být použita jako výchozí hodnota pro stanovení VUC TE v roce 2005.

Kasační soud argumentaci stěžovatelky nesdílí.

Kontrolou se v teorii správního práva označuje postup orgánu veřejné moci, který zjišťuje a eventuelně posuzuje plnění povinností adresáty veřejné správy. Cenová kontrola spočívá ve zjišťování, zda nejsou porušována ustanovení zákona o cenách a další cenové předpisy. Způsob provádění kontroly je upraven zákonem ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, včetně práv a povinností kontrolních orgánů a kontrolovaných subjektů. Na rozdíl od řízení o uložení pokuty za porušení cenových předpisů se na cenovou kontrolu nevztahuje správní řád, a to s výjimkou základních zásad činnosti správních orgánů. Kontrola je svou povahou procesem kontrolním, nikoliv rozhodovacím, jedná se o formalizovaný proces opatřování důkazů. Výkon cenové kontroly proto není řízením správním a lhůty pro vydání rozhodnutí upravené správním řádem nelze na výkon kontroly aplikovat. Kasační soud se plně ztotožňuje se závěry městského soudu, včetně jeho závěru o dopadu rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 98/99 - 37, na nyní projednávanou věc.

Uvedený závěr samozřejmě neznamená, že absence lhůt umožňuje správnímu orgánu uplatňovat státní moc vůči kontrolovanému subjektu svévolně, bez jakýchkoliv omezení. Absence zákonných lhůt totiž sama o sobě nevylučuje, že by délka kontroly nemohla v určitých případech negativně zasáhnout práva kontrolovaného subjektu. Je nezbytné, aby správní orgán podle zásady přiměřenosti respektoval, že při vyžádání plnění povinností kontrolovaného subjektu je třeba volit jen prostředky, které ho co nejméně zatěžují, což v případě jakékoliv kontroly znamená mimo jiné její provádění v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k dosažení jejího účelu. Správní orgán je tedy při kontrole vázán nejen zákonnými omezeními, ale i řadou principů, na nichž je právní stát založen. Přestože v projednávané věci nebyla délka kontroly zapříčiněna svévolí či libovůlí správního orgánu, nelze současně délku probíhající kontroly odůvodňovat charakterem předmětu kontroly, tj. konstrukcí VUC TE. I když vychází VUC TE v aktuálním roce z VUC TE předcházejícího období, nelze ze zákona dovodit, že by další postup správních orgánů závisel na předchozí aprobaci jejich činnosti ze strany soudu. Podstatné pro posouzení této námitky není skutečnost, že se žalovaná rozhodla vyčkat na potvrzení svých kontrolních závěrů ze strany soudní moci, ale skutečnost, že stěžovatelka nebyla délkou trvání předcházejících cenových kontrol v nyní projednávané věci žádným způsobem poškozena.

V důsledku doby, po kterou byly kontroly za období 2000 až 2003 prováděny, došlo k marnému uplynutí objektivní tříleté prekluzivní lhůty pro uložení pokuty za porušení cenových předpisů, která počíná běžet ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo. Stěžovatelce tak nemohla být za porušení cenových předpisů týkající se VUC TE v lokalitě Rumburk uložena pokuta ani za období let 2000 až 2002, ani za období roku 2003.

Způsob určení průměrné věcně usměrňované ceny tepelné energie, včetně vzorce stanoveného cenovým výměrem, je součástí cenové regulace, kterou byla stěžovatelka povinna dodržet, a to bez ohledu na to, po jakou dobu trvala či netrvala cenová kontrola za předcházející období. Porušení VUC TE v lokalitě Rumburk má svůj základ v nedodržení cenové regulace společností Harpen v roce 1999. Na stěžovatelku, která je v lokalitě Rumburk dodavatelem TE od roku 2000, se však plně vztahovala povinnost vycházet při kalkulaci ceny z hodnot určených příslušným cenovým výměrem, tj. v roce 2000 mimo jiné z tržeb za dodávky TE v roce 1999, v roce 2001 z tržeb za dodávky TE v roce 2000 atd., a to nikoli z tržeb skutečných, ale upravených podle pravidel věcného usměrňování cen. Stěžovatelka tím, že převzala hmotné nástroje k výrobě a distribuci tepla v dané lokalitě, nepřevzala pouze tyto hmotné statky, ale také závazky respektovat cenovou hladinu nastavenou příslušnou cenovou regulací. Nad rámec výše uvedeného je nutno připomenout, že dodávky TE jsou od roku 2000 realizovány stěžovatelkou na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi stěžovatelkou a společností Harpen, přičemž společnost Harpen byla vždy společníkem stěžovatelky. Ze spisového materiálu je zřejmé, že tato společnost byla s jí nesprávně účtovanou cenou prokazatelně seznámena již v průběhu roku 2000 a 2001.

Obdobně neshledal kasační soud důvodnou ani druhou námitku stěžovatelky, dle které nelze pro výpočet VUC TE v roce 2005 vycházet z průměrné VUC TE stanovené kontrolními orgány za předcházející roky, pokud za porušení cenových předpisů za období 2000 až 2002 a roku 2003 nebyla kontrolovaným orgánem uložena stěžovatelce žádná sankce, respektive pokud absentuje pravomocné rozhodnutí, které by porušení cenových předpisů zákonem stanoveným způsobem konstatovalo.

Cenové rozhodnutí, které stanoví závazný postup při tvorbě cen TE, se vydává na každý kalendářní rok. Cena tepelné energie se reguluje prostřednictvím VUC, do které lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH. Pro účel regulace jsou stanoveny úrovně cen TE pro jednotlivé úrovně předání TE. Příslušná úroveň ceny je porovnávána k průměrné uplatňované ceně TE za tepelné zdroje a tepelné systémy v jedné obci nebo potrubně propojené tepelné systémy v různých obcích. Při tvorbě průměrné uplatňované ceny TE v regulovaném roce, která je nad příslušnou úroveň ceny TE, může dodavatel, vedle změn proměnných ekonomicky oprávněných nákladů, uplatnit nárůst celkové výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku postupem stanoveným v příslušném cenovém rozhodnutí. VUC tepelné energie je tedy konstruována tak, že výpočet průměrné VUC za předcházející období slouží jako základna pro výpočet povoleného meziročního nárůstu pro následující rok.

Má-li být do příslušného vzorce pro výpočet VUC TE v aktuálním období promítnuta VUC TE předcházejícího období, stanovená podle pravidel věcného usměrňování, pak je nutno takto postupovat, a to bez ohledu na to, zda byl dodavatel za nedodržení VUC TE v předcházejícím období sankcionován či nikoli. Výsledkem kontroly je kontrolní zjištění o tom, zda byl či nebyl porušen zákon; zda se kontrolní nález odrazí v pravomocném uložení sankce, závisí na posouzení mnoha různých okolností, včetně procesního postupu příslušného správního orgánu či posouzení běhu prekluzivních lhůt pro uložení příslušné sankce. Pokud stěžovatelka nesouhlasila s výpočtem VUC TE za předcházející období, tj. se stanovením maximální možné ceny tepelné energie za roky 2000 až 2003, na kterých byl mimo jiné postaven závěr kontrolního zjištění pro rok 2004 a následně i pro rok 2005 (výpočet VUC TE za tato období byl připojen ke kontrolnímu protokolu), měla věcné argumenty namítnout v řízení o uložení pokuty v nyní projednávané věci. Kontrolovaná osoba má v mezích práv účastníka řízení možnost v řízení o uložení pokuty navrhovat a předkládat důkazní prostředky, které pak musejí být hodnoceny. Okolnost, že nedošlo k věcnému soudnímu přezkumu VUC TE za roky 2000 až 2003, či že nebylo vydáno rozhodnutí o uložení sankce či jiné rozhodnutí, které by porušení cenových předpisů za tato období konstatovalo, stěžovatelce žádným způsobem ve věcné argumentaci proti výpočtu VUC TE za období roku 2005 nebránila.

Pokud jde o správnost stanovení průměrné VUC TE pro rok 2004, pak je nutno konstatovat, že i přes podanou správní žalobu stěžovatelka závěr žalované věcně nenapadla. Výtka městskému soudu, že jeho závěr o správnosti výpočtu regulované VUC TE za období roku 2004 je předčasný, není důvodná. Městský soud jednak velice podrobně odůvodnil, z jakého důvodu je pro stanovení VUC TE v příslušném kalendářním roce nutná znalost správného výpočtu VUC předchozího regulovaného období, a dále stěžovatelce po právu vytkl, že kromě procesních námitek žádné věcné argumenty zpochybňující stanovení těchto výchozích hodnot nevznesla. S tímto hodnocením městského soudu se kasační soud ztotožňuje, neboť stěžovatelka skutečně žádné věcné argumenty brojící proti stanovení průměrné VUC TE v roce 2004 nevznesla. Stěžovatelka pouze bez dalšího tvrdila, že do vzorce výpočtu VUC pro rok 2004 se měly dosadit její skutečné tržby za dodávky tepelné energie v roce 2003.

S ohledem na vše výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnosti není důvodná, a proto ji podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. Stěžovatelka, která neměla v řízení úspěch, nemá ze zákona právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalované pak žádné náklady řízení nad rámec její úřední činnosti nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. června 2011

JUDr. Radan Malík předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 9 Afs 9/2011 - 89, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies