6 As 16/2011 - 109

22. 06. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, zastoupené Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8,proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 294/2009 - 55 ze dne 27. 4. 2010,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalovaná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2010, č. j. 8 Ca 294/2009 - 55, kterým bylo rozhodnutí žalované ze dne 25. 8. 2009, č. j. mac/6430/09, sp. zn. 2008/404/mac/FTV, zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 5. 2011, č. j. 6 As 16/2011 - 92, vyzval stěžovatelku aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost ze dne 14. 6. 2010 tak, že budou uvedeny konkrétní důvody nezákonnosti podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a stěžovatelka upřesní, zda skutečně uplatňuje důvod podle písm. b) ust. § 103 odst. 1 s. ř. s., jak výslovně uvádí v podané kasační stížnosti, nebo zda se jedná o důvod podle písm. d) tohoto ustanovení, a zároveň konkretizuje, v čem spočívá důvod podle písm. b), resp. d) § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatelka doplnila kasační stížnost podáním ze dne 3. 6. 2011, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 7. 6. 2011.

V podáním ze dne 14. 6. 2011, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 20. 6. 2011, stěžovatelka výslovně uvedla, že podanou kasační stížnost bere zpět a navrhuje, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 6 As 16/2011 - 109, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies