4 Ads 84/2011 - 26

22. 06. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: M. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. 2011, č. j. 72 Ad 18/2011 - 15,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci - usnesením ze dne 11. 4. 2011, č. j. 72 Ad 18/2011 - 15, odmítl pro opožděnost žalobu, kterou žalobkyně napadá rozhodnutí žalované o přiznání starobního důchodu ze dne 19. 9. 2007, č. X. Soud poznamenal, že žalobu proti témuž rozhodnutí žalované odmítl pro opožděnost již v řízení vedeném pod sp. zn. 72 Ad 20/2010. I v nyní posuzovaném případě je přitom žaloba opožděná. Soud současně žalobkyni opětovně sdělil, které příslušné orgány jí mohou pomoci při řešení jejích finančních problémů.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížnost, ve které vyjádřila nesouhlas s výší svého starobního důchodu.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 věty první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí soudu. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního  dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V daném případě bylo usnesení krajského soudu doručeno stěžovatelce osobně v pátek 22. 4. 2011. Tato skutečnost vyplývá z doručenky založené na č. l. 16 soudního spisu. V poučení usnesení byla stěžovatelka správně poučena o možnosti podání kasační stížnosti a o lhůtě k jejímu podání. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu 23. 4. 2011 a skončila v pátek 6. 5. 2011. K jejímu zachování bylo třeba, aby nejpozději dne 6. 5. 2011 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Kasační stížnost byla nicméně podána k poštovní přepravě teprve v pondělí 9. 5. 2011, jak je uvedeno na obálce založené na č. l. 21 spisu. Z toho vyplývá, že kasační stížnost byla podána opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2011

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 4 Ads 84/2011 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies