3 Ads 78/2011 - 118

01. 06. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 376/1, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2009, čj. 2008/74719-424, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2010, č. j. 1 Cad 109/2009 – 56,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl Městský soud v Praze žalobu žalobce proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 6. 2009, čj. 2008/74719-424. Rozsudek napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, v níž požádal o ustanovení advokáta.

Usnesením ze dne 10. 9. 2010, č. j. 1 Cad 109/2009 - 64, ustanovil soud stěžovateli zástupce Mgr. Pavla Rybáře, advokáta se sídlem AK Rybář a spol., Sokolov 35601, 5. května 163.

Na základě přípisu ustanoveného zástupce ze dne 14. 12. 2010, ze kterého vyplývá, že mezi ním a stěžovatelem došlo ke ztrátě důvěry, Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 1. 2011, č. j. 1 Cad 109/2009 - 86, Mgr. Pavla Rybáře povinnosti zastupovat stěžovatele v řízení o kasační stížnosti zprostil. Současně uložil stěžovateli povinnost předložit ve lhůtě 1 měsíce plnou moc udělenou zvolenému právnímu zástupci pro řízení o kasační stížnosti. Tuto povinnost stěžovatel nesplnil.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel zastoupen advokátem.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel si v daném případě přes výzvu soudu zástupce z řad advokátů nezvolil, nejsou proto splněny podmínky řízení a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud tudíž rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 1. června 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2011, sp. zn. 3 Ads 78/2011 - 118, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies