2 Azs 14/2011 - 56

31. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kűhna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2011, č. j. 64 Az 6/2010 - 39,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1.]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností v záhlaví označený rozsudek krajského soudu, kterým soud zamítl jeho žalobu prosti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 3. 2010, č. j. OAM-65/ZA-06-VL-08-2009, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany podle ustanovení § 12, § 13, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[2.]

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[3.]

Z obsahu soudního spisu k tomu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2011 byl osobně doručen stěžovateli dne 16. 2. 2011 (č.l. 43).

[4.]

Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

[5.]

Dnem  určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů tedy byla středa 16. 2. 2011 a lhůta dvou týdnů tak skončila ve středu 2. 3. 2011. Kasační stížnost, podaná k poštovní přepravě dne 3. 3. 2011 (viz obálka na č. l. 49), tedy byla podána opožděně. Tuto opožděnost přitom nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

[6.]

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), §120 s. ř. s.]. [7.] Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2011

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 2 Azs 14/2011 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies