13 Kss 7/2010 - 137

25. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, nemá žádné ustanovení týkající se opravy rozhodnutí. Za použití § 25 tohoto zákona se v kárném řízení přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu. To však neznamená, že kárné řízení je totéž jako řízení trestní; přiměřeným použitím je míněno, že ustanovení trestního řádu se použijí s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity soudcovského sboru, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.
Opravu vyhotovení a opisu rozsudku obsahuje trestní řád v § 131. Podle znění uvedeného ustanovení lze podle trestního řádu opravit jen písemné vyhotovení rozsudku tak, aby bylo v souladu s rozsudkem vyhlášeným. Jiné nedostatky, například zřejmé nesprávnosti při vyhlášení rozsudku, zřejmě lze napravit jen v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů však, oproti trestnímu řízení, připouští jen řízení o obnovu řízení, jiné opravné prostředky nepřipouští. Za této situace s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení je možné dojít k závěru, že v řízení podle zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů může opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti vzniklé ať při vyhlášení rozhodnutí, nebo při písemném vyhotovení rozhodnutí jen kárný soud, který takové rozhodnutí vydal.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.05.2011, čj. 13 Kss 7/2010 - 137)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 25. 5. 2011 předsedkyní senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců JUDr. Ludmilou Valentovou o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Přerově, proti JUDr. P. B., narozenému X, soudci Okresního soudu v Přerově,

takto :

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 17. 3. 2011, č. j. 13 Kss 7/2010 - 116 se v záhlaví i ve výroku opravuje takto :

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 17. 3. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Přerově, proti JUDr. P. B., narozenému X, soudci Okresního soudu v Přerově,

takto :

JUDr. P. B., nar. dne X, soudce Okresního soudu v Přerově, ...

V dalším zůstává znění rozhodnutí nezměněno.

Odůvodnění :

Při vyhlášení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného dne 17. 3. 2011 č. j. 13 Kss 7/2010 - 116 došlo ke zřejmé chybě v uvedení data narození kárně obviněného JUDr. P. B., soudce Okresního soudu v Přerově. Jeho datum narození bylo uvedeno Y.

Dne 17. 5. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému doručen návrh kárně obviněného soudce JUDr. P. B. na opravu rozhodnutí.

Dne 19. 5. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému doručen návrh Mgr. J. N., pověřeného řízením Okresního soudu v Přerově, na opravu rozhodnutí s tím, že datum narození kárně obviněného soudce je správně X (nikoliv Y), což doložil kopií výpisu z rejstříku trestů založeného v osobním spisu kárně obviněného soudce.

Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, nemá žádné ustanovení týkající se opravy rozhodnutí. Podle § 25 téhož zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu.

K§ 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, podle něhož se v kárném řízení přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu, se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 1. 2008 sp. zn. III. ÚS 1076/07, v němž, mimo jiné, uvedl: „To však neznamená, že kárné řízení je totéž jako řízení trestní; přiměřeným použitím je míněno, že ustanovení trestního řádu se použijí s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity soudcovského sboru, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.“

Opravu vyhotovení a opisu rozsudku obsahuje trestní řád v § 131.

Podle jeho odst. 1 předseda senátu může zvláštním  usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle jeho odst. 2 opis usnesení o opravě se doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle znění uvedeného ustanovení lze podle trestního řádu opravit jen písemné vyhotovení rozsudku tak, aby bylo v souladu s rozsudkem vyhlášeným. Jiné nedostatky, například zřejmé nesprávnosti při vyhlášení rozsudku, zřejmě lze napravit jen v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů však, oproti trestnímu řízení, připouští jen řízení o obnovu řízení, jiné opravné prostředky nepřipouští. Za této situace s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení je možné dojít k závěru, že v řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., může opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti vzniklé ať při vyhlášení rozhodnutí, nebo při písemném vyhotovení rozhodnutí jen kárný soud, který takové rozhodnutí vydal.

Kárný soud proto tak postupoval a opravil zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení nesprávného roku data narození kárně obviněného JUDr. P. B., soudce Okresního soudu v Přerově, když pro řízení podle zákona č. 7/2002 Sb. je rozhodující, že návrh byl podán proti soudci, v daném případě soudci Okresního soudu v Přerově. V tomto směru nevznikají o identitě kárně obviněného žádné pochybnosti, neboť JUDr. P. B. je soudcem (o čemž svědčí mimo jiné i jím předložená fotokopie dekretu prezidenta republiky ze dne 15. 9. 1993 – založená na č. l. 30 spisu - jímž byl JUDr. P. B., narozený X, jmenován soudcem), konkrétně soudcem Okresního soudu v Přerově, přičemž z veřejně přístupného seznamu soudců vyplývá, že stejného jména a příjmení je u Okresního soudu v Přerově jenom jeden soudce.

Předsedkyně kárného senátu proto opravila zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení nesprávného roku data narození kárně obviněného soudce JUDr. P. B.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky  přípustné.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 13 Kss 7/2010 - 137, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies