6 Ads 46/2011 - 38

25. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 4 Ads 82/2008 - 27

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 6. 2010, č. j. 1656A/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2011, č. j. 5 A 282/2010 - 17,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2011, č. j. 5 A 282/2010 - 17, se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná rozhodla dne 22. 6. 2010 o tom, že se žalobci určuje advokát k poskytování právní služby. V návaznosti na právní rozbor opodstatněnosti podání ústavní stížnosti v jedné z žalobcových věcí (úkon, který žalobce po advokátovi požadoval) pak žalovaná dne 2. 7. 2010 vydala rozhodnutí č. j. 1798/10 o zrušení určení advokáta.

Žalobce brojil proti oběma uvedeným rozhodnutím žalované žalobou k Městskému soudu v Praze. Městský soud usnesením ze dne 14. 10. 2010, č. j. 5 A 188/2010 - 24, vyloučil žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 6. 2010 k samostatnému projednání a nadále ji vedl pod sp. zn. 5 A 282/2010. Usnesením ze dne 10. 12. 2010, č. j. 5 A 282/2010 - 9, pak žalobu proti rozhodnutí žalované o určení advokáta odmítl, neboť toto rozhodnutí bylo samotnou žalovanou zrušeno rozhodnutím ze dne 2. 7. 2010 a v době podání žaloby tedy již právně neexistovalo.

Proti tomuto rozhodnutí městského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. Městský soud jej usnesením ze dne 18. 1. 2011 vyzval k uhrazení soudního poplatku za kasační stížnost a určil mu k tomu lhůtu v délce tří dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku. Ze soudního spisu pak vyplývá, že toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 1. 2011. Následně, dne 10. 2. 2011, vydal městský soud usnesení č. j. 5 A 282/2010 - 17 (pozn. NSS: městský soud se zřejmě zmýlil, když namísto tohoto čísla jednacího uvedl č. j. 5 Ca 282/2010 - 17 či č. j. 5 A 282/2010 - 17 - 18), kterým řízení o kasační stížnosti zastavil. Tento postup městský soud odůvodnil tím, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků, a to přesto, že byl na tuto možnost ve výzvě upozorněn.

Dne 21. 2. 2011 zaslal stěžovatel městskému soudu podání, v němž uvádí, že rozšiřuje předchozí kasační stížnost a namítá, že mu městský soud ve výzvě určil pouze třídenní lhůtu k zaplacení soudního poplatku. Dále stěžovatel tvrdí, že městský soud ignoroval jeho žádost o ustanovení zástupce a o osvobození od soudních poplatků ze dne 29. 1. 2011, a dále, že usnesení městského soudu ze dne 10. 2. 2011 obsahuje vadné číslo jednací.

Nejvyšší správní soud vyhodnotil podání stěžovatele ze dne 21. 2. 2011 podle jeho obsahu jako samostatnou kasační stížnost, neboť se důvody v ní obsažené vztahují pouze k usnesení městského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o jeho původní kasační stížnosti.

Pokud jde o přípustnost tohoto podání, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že tato kasační stížnost byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a směřuje vůči rozhodnutí, proti kterému je přípustná [§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“)]. Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že stěžovatel není pro řízení o této kasační stížnosti zastoupen (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a že nezaplatil soudní poplatek za toto řízení. S ohledem na svou dřívější judikaturu, podle které není třeba v řízení o kasační stížnosti, jehož předmětem je posouzení zákonnosti rozhodnutí o zastavení řízení, které bylo  důsledkem nezaplacení soudního poplatku za předchozí kasační stížnost, trvat na podmínce uhrazení tohoto poplatku a na podmínce povinného zastoupení (rozsudek ze dne 13. 9. 2007, č. j. 9 As 43/2007 - 77, www.nssoud.cz), však Nejvyšší správní soud považuje tuto kasační stížnost za přípustnou.

Důvodnost kasační stížnosti pak Nejvyšší správní soud posoudil na základě kasačního důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., neboť se jedná o kasační stížnost proti rozhodnutí městského soudu o zastavení řízení, a dospěl k závěru, že je důvodná.

Městský soud zastavení řízení o kasační stížnosti v napadeném  usnesení odůvodnil tím, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani nepožádal o osvobození od soudního poplatku, ač byl na tuto možnost soudem  upozorněn. Ze soudního spisu a z podání stěžovatele ze dne 21. 2. 2011 Nejvyšší správní soud nicméně zjistil, že stěžovatel městskému soudu žádost o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce zaslal ve formě vyplněného prohlášení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech, a to dne 1. 2. 2011 (na č. l. 35 soudního spisu NSS). Uvedenou písemnost stěžovatel zřetelně v pravém horním rohu označil uvedením sp. zn. 5 A 282/2010 a sp. zn. 5 A 188/2010, avšak městský soud ji vložil pouze do spisu vedeného pod sp. zn. 5 A 188/2010 (zde je založena pod č. l. 57), nikoli pak do spisu vedeného v nyní zkoumané věci (sp. zn. 5 A 282/2010). Právě toto pochybení pak mělo za následek, že městský soud vycházel z nesprávného předpokladu, že stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v řízení vedeném pod sp. zn. 5 A 282/2010 nepožádal. Skutečnost, že městský soud žádost pominul a nerozhodl o ní, má tedy nepopiratelný vliv na další postup a rozhodnutí v této věci (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 1. 2011, č. j. 6 Ans 13/2010 - 104, a ze dne 10. 10. 2008, č. j. 4 Ads 82/2008 - 27). Z tohoto důvodu je napadené usnesení městského soudu ze dne 10. 2. 2011, č. j. 5 A 282/2010 - 17, nezákonné a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než jej zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Pokud jde o  další z předestřených námitek spočívající v tom, že je třídenní lhůta k úhradě soudního poplatku zpravidla lhůtou nepřiměřeně krátkou, tou Nejvyšší správní soud nepovažoval za nutné se zabývat s ohledem na důvodnost námitky spočívající v absenci rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

K námitce stěžovatele, že se městský soud dopustil chyby v označení usnesení ze dne 10. 2. 2011, neboť jej namísto čísla jednacího 5 A 582/2010 - 17 označil uvedením č. j. 5 Ca 282/2010 - 17, již Nejvyšší správní soud shora uvedl, že se jedná o zřejmou nesprávnost, která navíc nemá vliv na zákonnost tohoto rozhodnutí.

V novém rozhodnutí posoudí městský soud i nárok účastníků na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 6 Ads 46/2011 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies