3 Ads 62/2011 - 67

11. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště České Budějovice, se sídlem České Budějovice, A. Barcala 1461, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 3. 9. 2010, č.j. 43091/020-9011-3.9.2010-69777-Sp-140/10, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 2. 2011, č. j. 2 Ad 76/2010 – 50,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 31. 12. 2010, č. j. 2 Ad 76/2010 - 33, odmítl krajský soud žalobu žalobce proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalované. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, ve které požádal rovněž o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 10. 2. 2011, č. j. 2 Ad 76/2010 – 50, soud tuto jeho žádost zamítl.

Rovněž usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení právního zástupce napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) nijak neodůvodněnou kasační stížností a opět požádal o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 23. 2. 2011, č. j. 2 Ad 76/2010 - 56, jej soud vyzval, aby uvedl kasační stížnost do souladu s platnou právní úpravou, zejména aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a aby doložil plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti advokátem nebo dosažení právnického vzdělání zaměstnance nebo člena stěžovatele, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o následcích nerespektování výzvy. Stěžovatel svou kasační stížnost ve lhůtě nedoplnil.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzve předseda senátu usnesením podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel podal pouze blanketní kasační stížnost, tuto k výzvě krajského soudu ve stanovené lhůtě nedoplnil, Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost odmítnout v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s.

Pouze na okraj rozhodnutí Nejvyšší správní soud dodává, že výzva krajského soudu k doložení plné moci k zastupování advokátem byla v daném případě nadbytečná, neboť, jak již Nejvyšší správní soud judikoval, nedostatek zastoupení v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu, jímž byl návrh na ustanovení zástupce zamítnut, není důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004, č. j. 6 Azs 27/2004 - 41, publ. pod č. 486/2005 Sb. NSS).

Kasační stížnost byla odmítnuta, proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. května 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 3 Ads 62/2011 - 67, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies