8 Ans 11/2011 - 346

11. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: OMV Česká republika, s. r. o., se sídlem  Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, zastoupen Mgr. Karolínou Horákovou, advokátkou se sídlem Křižovnické nám. 193/2, Praha 1, proti žalovaným: 1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem  třída Kpt. Jaroše 7, Brno, 2) Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 639/21, Brno, o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2011, čj. 62 Af 11/2011 - 319,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

I.

[1]

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) domáhal ochrany před nečinností žalovaného 1) ve správním řízení o odvolání žalobce proti rozhodnutí žalovaného 1) ze dne 24. 1. 2007, čj. S 72A/01-1741/07-SOHS II, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o úhradu úroku z přeplatku na pokutě.

[2]

Krajský soud rozsudkem ze dne 10. 3. 2011, čj. 62 Af 11/2011 - 319, uložil žalovanému 1) povinnost rozhodnout o odvolání žalobce proti shora vymezenému rozhodnutí žalovaného 1) ve lhůtě patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

[3]

Rozsudek krajského soudu napadl žalovaný 1) (stěžovatel) blanketní kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[4]

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení, mimo jiné tím, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

[5]

Rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen prostřednictvím datové schránky. Stejným způsobem stěžovatel podal kasační stížnost. Dokument, který byl soudem prostřednictvím datové schránky odeslán a dodán do datové schránky adresáta, je podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

[6]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[7]

S ohledem na § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta stanovená soudním řádem správním zachována, bylo-li podání předáno soudu v poslední den lhůty. Předáním soudu je přitom v případě podání učiněného prostřednictvím datové schránky nutno rozumět okamžik dodání datové zprávy. Tím je okamžik, od kterého je datová zpráva dostupná v datové schránce soudu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2010, čj. 9 Afs 28/2010 - 79, www.nssoud.cz).

[8]

Jak vyplývá z potvrzení o  dodání a doručení do datové schránky, založeného v soudním spise, kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu byl dodán do datové schránky stěžovatele v úterý 22. 3. 2011 a téhož dne mu byl i doručen. Tento  den určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti bylo úterý 5. 4. 2011. Kasační stížnost stěžovatele však byla dodána do datové schránky krajského soudu až ve středu 6. 4. 2011, tedy po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti.

[9]

Jelikož byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení § 120 s. ř. s. odmítl.

[10]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. května 2011

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 8 Ans 11/2011 - 346, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies