13 Kss 2/2011 - 35

10. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 10. 5. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v České Lípě, proti JUDr. I. N., soudkyni Okresního soudu v České Lípě,

takto :

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedkyně Okresního soudu v České Lípě, proti JUDr. I. N., soudkyni Okresního soudu v České Lípě 

I. pro skutek spočívající v tom, že jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě způsobila v době od 1. 7. 2009 do 8. 2. 2011 svojí nečinností, nadbytečnými úkony, nesoustředěným a neodborným přístupem k práci neodůvodněné průtahy v řízení při vyřizování věcí: 16 Nc 4882/2008, 16 Nc 8260/2009, 16 C 3/2009, 16 Nc 8271/2009, 16 Nc 7766/2009, 16 Nc 7052/2009, 16 Nc 6970/2009, 16 Nc 4531/2008, 16 Nc 6617/2007, 16 Exe 4265/2010, 16 Exe 4393/2010, 16 Exe 5425/2010, 16 Exe 5426/2010, 16 Exe 5427/2010, 16 Exe 5428/2010, 16 Nc 8330/2009, 16 Nc 7679/2009, 16 D 656/2008 a 16 Nc 7454/2009,

II. jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě neodborně a nesoustředěně činila úkony při vyřizování věcí: 16 Exe 3145/2011, 16 Exe 3505/2010, 16 Nc 7041/2009, 16 Nc 4626/2009, 16 Nc 6144/2009, 27 Sd 34/2010, 16 Sd 58/2007, 0 Nt 1805/2010 a 16 Nc 4538/2008, přičemž v konání respektive nekonání v uvedených věcech bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění spočívající v zaviněném porušování povinnosti soudkyně podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť funkce soudkyně JUDr. I. N. zanikla 12. 3. 2011, dnem jejího úmrtí.

Odůvodnění :

Navrhovatelka, předsedkyně Okresního soudu v České Lípě podala dne 22. 2. 2011 návrh na kárné řízení proti JUDr. I. N., soudkyni Okresního soudu v České Lípě, v němž uvedla, že JUDr. I. N.

I. jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě způsobila v době od 1. 7. 2009 do 8. 2. 2011 svojí nečinností, nadbytečnými úkony, nesoustředěným a neodborným přístupem k práci neodůvodněné průtahy v řízení při vyřizování věcí:

- 16 Nc 4882/2008 – v níž dne 8. 6. 2009 bylo do spisu doručeno odvolání povinné proti usnesení ze dne 29. 5. 2009, č. j. 16 Nc 4882/2008 - 39, avšak soudkyní s více jak ročním odstupem předloženo k rozhodnutí odvolacímu soudu; další průtahy vyplývají ze skutečnosti, že soudkyně nepostupovala v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu; na postup soudkyně v této věci podala stížnost povinná, stížnost je vedena pod St 12/2010, byla vyhodnocena jako zcela důvodná, Ministerstvo spravedlnosti ČR přiznalo povinné náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 6000 Kč s ohledem na opakovaný nesprávný úřední postup spočívající v průtazích v řízení;

- 16 Nc 8260/2009 - průtah shledán v tom, že v květnu 2010 byl do spisu doručen návrh oprávněného na zastavení exekuce, soudkyně teprve na základě pokynu odvolacího soudu kam spis odeslala bezdůvodně (návrh na zastavení exekuce má před odvoláním přednost), činí ve spisu dne 3. 11. 2010 neúplný referát, na základě žádosti exekutorky jej doplňuje dne 8. 2. 2011; na postup soudkyně v této věci podali stížnost povinní, stížnost je vedena pod St 2/2011, a byla vyhodnocena jako zcela důvodná;

- 16 C 3/2009 - dne 30. 6. 2009 adresovala soudkyně dotaz namísto Ministerstvu spravedlnosti ČR Ministerstvu financí ČR, po vyjasnění omylu soudu odpověď do spisu doručena, i přesto ji soudkyně 2x urgovala a teprve dne 13. 11. 2009 nařídila jednání a to až na den 19. 2. 2010, i když téměř všechny datumově předcházející jednací dny má neobsazené, dne 19. 2. 2010 odročila bez odůvodnění na den 19. 3. 2010, následně na den 7. 5. 2010, ve věci rozhodla dne 6. 8. 2010. Dne 12. 9. 2010 do spisu bylo doručeno odvolání, které doručovala žalovanému i přesto, že se jedná o spor bagatelní, kde odvolání není přípustné; dne 20. 9. 2010 je do spisu doručena žaloba pro zmatečnost a na obnovu řízení, soudkyně nadbytečně podání doručila protistraně ačkoliv nemá náležitosti, nebyl vybrán soudní poplatek apod., dále byla ve věci nečinná až do dne 3. 2. 2011, kdy vypracovala usnesení, kterým vyzvala k odstranění vad návrhu;

- 16 Nc 8271/2009 - dne 21. 7. 2010 exekutor postoupil soudu odvolání, které nadbytečně soudkyně doručovala, odvolacímu soudu spis odeslán až dne 11. 11. 2010;

- 16 Nc 7766/2009 - po nařízení exekuce do spisu v dubnu 2010 doručeno odvolání povinné, na základě tohoto odvolání soudkyně vyslovila místní nepříslušnost na adresu dle CEO, ačkoliv povinná sama označila soud v jehož obvodu bydlí, nedostatky napravil až odvolací soud, po jeho rozhodnutí byl spis předložen soudkyni dne 9. 12. 2010, soudkyně referát učinila až dne 1. 2. 2011;

- 16 Nc 7052/2009 - dne 8. 11. 2009 podal druhý povinný odvolání, dne 1. 12. 2009 byl do spisu doručen návrh oprávněného na zastavení exekuce, soudkyně nesprávně spis odeslala odvolacímu soudu a ten spis vrátil s tím, že má být rozhodnuto o návrhu na zastavení, dne 2. 3. 2010 soudkyně vyzvala povinného, aby sdělil, zda žádá náklady řízení a vyčíslil je, dne 2. 6. 2010 druhý povinný vyčíslil náklady řízení, dne 17. 6. 2010 soudkyně řízení zastavila, usnesení na č. l. 30 je zcela nedostatečně odůvodněno, dne 30. 6. 2010 podal druhý povinný proti výroku o nákladech řízení odvolání, soudkyně odvolání zcela nadbytečně doručovala ostatním účastníkům, následovaly zcela nedostatečné referáty k vyvěšení na úřední desce a důsledkem tohoto postupu byla skutečnost, že ke dni 21. 2. 2011 odvolání druhého povinného dosud nebylo předloženo odvolacímu soudu;

- 16 Nc 6970/2009 - dne 5. 2. 2010 do spisu došlo odvolání, bylo nadbytečně doručováno a to opětovně, soudkyně dala pokyn k odeslání spisu odvolacímu soudu až dne 2. 7. 2010;

- 16 Nc 453 1/2008 - dne 3. 8. 2009 byl spis vrácen od odvolacího soudu s tím, že usnesení o nařízení exekuce bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení, ve spisu se nachází návrh povinného na zastavení exekuce ze dne 17. 12. 2009, ve vztahu k tomuto podání soudkyně neučinila žádný úkon; ve věci mimo jiné se projevil nesoustředěný přístup soudkyně v tom, že referovala dotaz na exekutora, který již funkci exekutora nevykonává;

- 16 Ne 6617/2007 - dne 23. 9. 2009 bylo  do spisu doručeno podání exekutora, které je označeno jako odvolání proti usnesení, avšak podle obsahu jde o návrh na doplnění usnesení o výrok o nákladech exekutora, spis byl předložen odvolacímu soudu, ten spis bez rozhodnutí vrátil s pokynem k vydání doplňujícího rozhodnutí, a v pokynu upozornil soudkyni také na to, že se ve věci nejedná o termín „zastavení řízení“, nýbrž „zastavení exekuce“, soudkyně následně rozhodla usnesením ze dne 18. 3. 2010, přičemž odůvodnění usnesení je zcela kusé;

- 16 Exe 4265/2010 - dne 2. 7. 2010 byl soudu doručen návrh, dne 3. 8. 2010 sdělila soudkyně oprávněnému, že je v exekučním titulu chybné datum narození povinného a vyzvala oprávněného k iniciaci vydání opravného usnesení ve vztahu k exekučnímu titulu, dne 15. 11. 2010 učinila dotaz, zda bylo opravné usnesení již vydáno, po sdělení, že nikoli, byla ve věci nečinná do dne kontroly spisu tj. do dne 21. 1. 2011;

- 16 Exe 4393/2010 - obdobný postup jako ve věci 16 Exe 4265/2010;

- 16 Exe 5425/2010 - soudkyně činila úkony ve vztahu k nástupnictví na straně oprávněného i když veškeré údaje v tomto směru jsou obsahem návrhu na exekuci, nečinná byla ke dni kontroly tohoto spisu tj. do dne 21. 1. 2011;

- 16 Exe 5426/2010, 16 Exe 5427/2010, 16 Exe 5428/2010 - stejná situace jako ve spisu 16 Exe 5425/2010;

- 16 Ne 8330/2009 - v důsledku nadbytečného úkonu bylo odvolání opožděně předloženo odvolacímu soudu;

- 16 Ne 7679/2009 - dne 29. 7. 2010 požádal exekutor o  doložku právní moci, ke dni kontroly, tj. ke dni 21. 1. 2011 bez úkonu;

- 16 D 656/2008 - dne 28. 1. 2009 notářka požádala o zjištění zůstatku na účtu zůstavitelky v cizině, spis byl předložen soudkyni dne 29. 1. 2009, až dne 1. 6. 2009 zaslala soudkyně notářce žádost o sdělení adresy příslušné banky, dne 24. 7. 2009 notářka adresu banky sdělila, dne 17. 9. 2009 soudkyně ustanovila tlumočníka, nevyhotovila však listinu, která měla být tlumočníkem přeložena, banka odmítla sdělit požadované údaje, přičemž soudkyně nerealizovala doporučení banky žádat o právní pomoc příslušný německý soud, notářka dne 30. 6. 2010 spis znovu vrátila, dne 19. 8. 2010 soudkyně vyhotovila v německém jazyce přípis soudu, český text dotazu ve spisu není, soudkyně ho vyhotovila dodatečně na základě žádosti kanceláře, po dojití zprávy od soudu v cizině následoval nedostatečný referát v ustanovení tlumočníka, 14. 1. 2011 bylo vypracováno usnesení o tlumočném, kancelář soudkyni upozornila, že už o tlumočném bylo už rozhodnuto;

- 16 Ne 7454/2009 - předčasným předložením odvolání odvolacímu soudu došlo ke zbytečnému průtahu ve věci, spis byl odvolacímu soudu předložen dne 15. 7. 2010, vrácen byl dne 8. 2. 2011;

II. jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě neodborně a nesoustředěně činila úkony při vyřizování následujících věcí:

- 16 Exe 3145/2011 - dne 28. 1. 2011 byl doručen do spisu návrh na zastavení exekuce, přesto soudkyně dne 3. 2. 2011 exekuci nařídila, po upozornění kanceláře stejného  dne rozhodla o zastavení řízení, obě rozhodnutí představují naprosto nepřijatelný způsob rozhodování soudkyně;

- 16 Exe 3505/2010 – rovněž naprosto nepřijatelný způsob rozhodování soudkyně;

- 16 Nc 7041/2009 - právní moc na usnesení (na č. l. 4) byla vyznačena přestože do spisu byla založena doručenka od jiného subjektu, než je oprávněný, následně exekutor zaslal správnou doručenku a žádal o opravu vyznačené právní moci, právní moc je opět vyznačena chybně;

- 16 Nc 4626/2009 - usnesení ze dne 21. 7. 2009 č. j. 16 Ne 4626/2009 - 18 je vyhotoveno ve zcela nevyhovující formě, exekutor dne 30. 4. 2010 předložil soudu námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce s doklady doručení, o těchto námitkách soudkyně rozhodla dne 20. 5. 2010, do kanceláře referát došel dne 8. 6. 2010, soudkyně referovala doručení usnesení účastníkům, na č. l. 37 je závada v doručení od povinné, obálka nebyla vyvěšena na úřední desce a na doručované usnesení bylo přesto vyznačena právní moc, povinná dne 13. 1. 2011 sdělila, že se na doručovací adrese nezdržuje a žádá o doručení na nově sdělenou adresu, soudkyně na č. l. 39 reagovala tak, že povinné sdělila, že soud usnesení nerozesílá, nechť o něj požádá exekutora, což svědčí o tom, že si neuvědomila, že své rozhodnutí o námitkách sama účastníkům doručovala;

- 16 Nc 6144/2009 - problematické vyznačení právní moci na č. l. 2, problematický referát na č. l. 7;

- 27 Sd 34/2010 - soudkyně dala pokyn k výplatě tlumočného aniž by vyznačila právní moc na příslušném  usnesení, kancelář jí proto spis vrátila, usnesení ze dnů 19. 11. 2010 a 23. 11. 2010 jsou vyhotovena zcela nedostatečně, dle zjištění místopředsedkyně Okresního soudu v České Lípě kancelář ve snaze věci nezdržovat vyhotovuje usnesení sama, je zjevné, že se soudkyně na takový postup kanceláře spoléhá, ve spisu dochází také k tornu, že pokyn k výplatě tlumočného je vydán, aniž by bylo tlumočné přiznáno, opět následuje upozornění kanceláře, samotné usnesení o ustanovení tlumočníka na č.l. 14 je nedostatečné;

- 16 Sd 58/2007 - referát soudkyně ze dne 5. 12. 2010, který obsahuje pokyn k vybrání soudního poplatku, je zcela nedostatečný, není konkretizováno dle jaké položky je odvolatel k úhradě soudního poplatku vyzýván;

- O Nt 1805/2010 - na základě upozornění státního zástupce věc prošetřovala místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, JUDr. J. K., z jejíž zprávy o prošetření podnětu ze dne 25. 1. 2011 vyplývá, že soudkyně se v problematice vazebního řízení orientuje jen částečně a některé souvislosti a pojmy ji zcela unikají; - 16 Nc 4538/2008 – povinná si proti postupu soudkyně podala správní stížnost na zcela nevhodné formulace, které soudkyně v odůvodnění usnesení použila, předběžně stížnost povinné hodnocena jako důvodná, dosud věc nebyla uzavřená, stížnost byla předložena soudkyni k vyjádření.

Navrhovatelka dále v návrhu uvedla, že JUDr. N. byla dnem 1. 2. 2007 rozhodnutím Ministra spravedlnosti ČR přeložena z Městského soudu v Brně k Okresnímu soudu v České Lípě. V průběhu několika měsíců se v její práci začaly objevovat nedostatky, kanceláře upozorňovaly na neúplné, nejasné, nejednoznačné referáty, postupně se začínaly zjišťovat průtahy v jejích spisech. Tyto problémy se soudkyní řešila ústně místopředsedkyně Okresního soudu v České Lípě JUDr. I. L., soudkyně část problémů připustila, opakovaně přislíbila nápravu, ke zlepšení situace nedošlo, naopak, práce soudkyně se spisy a spolupráce soudkyně s jednotlivými kancelářemi se stále zhoršovala. Dne 23. 5. 2008 podala navrhovatelka první návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. N. Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, jako soudu kárného, ze dne 14. 11. 2008 č. j. l Ds 15/2008 - 69 byla kárně obviněná soudkyně uznána vinnou, že jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě způsobila neodůvodněné průtahy v řízení v období od 7. 6. 2007 do 14. 4. 2008 ve věcech, které jí byly podle rozvrhu práce přiděleny, a které jsou spisovými značkami uvedeny ve výroku citovaného rozhodnutí (celkem 157 věcí), tedy zaviněně porušila povinnosti soudce podle § 87 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a za to jí bylo uloženo podle § 19 odst. 1 zák. č. 7/2002 Sb., § 88 odst. 1 písm. b zák. č. 6/2002 Sb., kárné opatření - snížení platu o 15 % na dobu tří měsíců, přičemž rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 1. 2009. Dne 4. 8. 2009 podala navrhovatelka druhý návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. N. Rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců ze dne 14. 4. 2010 č. j. 13 Kss 8/2009 - 129 byla kárně obviněná soudkyně uznána vinnou, že jako soudkyně Okresního soudu v České Lípě způsobila v době od 15. 4. 2008 do 30. 6. 2009 neodůvodněné průtahy v řízení ve věcech, které jsou spisovými značkami uvedeny ve výroku citovaného rozhodnutí (celkem 37 věcí), tedy zaviněně porušila povinnosti soudce podle 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a za to jí bylo uloženo podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., § 88 odst. 1 písm. b zákona č. 6/2002 Sb., kárné opatření - snížení platu o 15 % na dobu šesti měsíců, přičemž rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 4. 2010. Místopředsedkyně Okresního soudu v České Lípě JUDr. I. L., v období od 20. 1. 2011 do 11. 2. 2001 vykonala kontrolu části spisů ze senátu JUDr. N., výsledek kontroly je zohledněn v tomto návrhu na zahájení kárného řízení se soudkyní. Kontrolou byl zjištěn mj. stejný druh pochybení, pro který byla v letech 2008 a 2010 soudkyně opakovaně uznána vinnou kárným proviněním dle § 87 z. č. 6/2002 Sb. a dle § 87 odst. 1 z. č. 6/2002 Sb. JUDr. N. soustavně a dlouho době porušuje svou povinnost soudce výslovně uvedenou v § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Svá pochybení JUDr. N. bagatelizuje, vinu hledá u předsedkyně Okresního soudu v České Lípě a místopředsedkyně Okresního soudu v České Lípě pro úsek občanskoprávní, které podle ní nedostatečně vykonávají kontrolní činnost (není a nemůže být náplní práce ať již místopředsedy okresního soudu pro úsek občanskoprávní či předsedy okresního soudu soustavně, opakovaně, průběžně vyhledávat v senátu soudkyně spisy s průtahy či jinými nedostatky, jmenovitě ji na problémové spisy upozorňovat a následně kontrolovat, zda zjištěná pochybení odstraňuje), není ochotna si připustit, že v první řadě je to ona, kdo nese odpovědnost za stav svého senátu a situaci v jednotlivých spisech.

Navrhovatelka uzavřela, že JUDr. N. zaviněně porušila povinnosti soudce, čímž ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu a dopustila se kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelka navrhla, aby JUDr. I. N. bylo uloženo podle § 88 odst. 1 písmeno d) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření - odvolání z funkce soudkyně. Navržené kárné opatření odůvodnila tím, žee proti soudkyni podala v pořadí již třetí návrh na zahájení kárného řízení, když první návrh podala dne 23. 5. 2008 a druhý návrh dne 4. 8. 2009, přičemž v obou kárných řízeních byla soudkyně uznána kárně vinnou, vždy jí bylo uloženo kárné opatření snížení platu, avšak kárná řízení ani vykonaná kárná opatření nesplnila svůj účel, neboť soudkyně nebyla schopna změnit způsob své práce.

Z úmrtního listu vystaveného Městským úřadem v České Lípě kárný senát zjistil, že v knize úmrtí matričního úřadu Městského úřadu v České Lípě, okres Česká Lípa, je ve svazku 11 ročník 2011 strana/list 149 poř. č. 129 zapsán den, měsíc a rok úmrtí 12. 3. 2011 I. N., roz. O., narozené dne X, místo trvalého pobytu B., část Č. P., M. čp. X, okres B.

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce.

Podle § 94 písm. h) zákona č. 2/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), funkce soudce zaniká smrtí nebo  dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce prohlášen za mrtvého.

Protože po zahájení řízení JUDr. I. N. funkce soudkyně zanikla dne 12. 3. 2011, postupoval kárný senát podle výše citovaného § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., a řízení bez jednání zastavil.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 13 Kss 2/2011 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies