Na 91/2011 - 11

04. 05. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatelky: L. P., ve věci podání ze dne 1. 4. 2011,

takto :

I. Podání navrhovatelky ze dne 1. 4. 2011 se odmítá .

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Navrhovatelka se obrátila na Nejvyšší správní soud podáním, v němž si především stěžuje na to, že jí byla nařízena jiná lékařka a že v propouštěcí zprávě nemá doporučeno ambulantní podávání injekcí. Obává se, že bude trvale umístěna do psychiatrické léčebny. V tomto zařízení byla umístěna na nejhorším oddělení, je slabá, bolí ji páteř, je těžce nemocná a MUDr. V. na to nereaguje. Poukazuje také na řadu útoků sousedů (verbálních i fyzických) vůči její osobě. Dále uvádí, že jí družstvo Pustiměř neplatí nájemné za pozemky v příslušné výši, a přitom je na ní vymáhána daň z nemovitosti. Pozemkový fond jí dluží částku 1 200 000 Kč. Neutěšená osobní situace stěžovatelky je podle jejího názoru výsledkem práce obecního úřadu, Policie ČR, advokátů a soudů obecně. Soudce JUDr. Karel Šimka z Nejvyššího správního soudu jí doporučil advokáta, který ji však okrade tak, jako ji okradli již dříve. Z jejího podání dále vyplývá, že s nějakou další osobou zdědila pozemky, o které byla okradena.

Podle ust. § 2 s. ř. s. poskytují soudy ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Podle ust. § 4 odst. 1 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Z toho, co uvedla navrhovatelka ve svém podání, vyplývá, že se domáhá zaplacení dluhu od Pozemkového fondu České republiky a stěžuje si na neplacení nájemného družstvem Pustiměř. Jedná se tedy o nároky svou povahou občanskoprávní, k jejichž projednání a k rozhodnutí o nich mají pravomoc soudy v občanském soudním řízení, zatímco soudy ve správním soudnictví takovou pravomoc nemají. Dále se navrhovatelka obává trvalého umístění v psychiatrické léčebně. I v takovémto případě by musela proti tomu brojit v občanském soudním řízení.

Podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka se domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat soud v občanském soudním řízení, přičemž k projednání věci jsou podle toho, co navrhovatelka uvedla, věcně příslušné okresní soudy, Nejvyšší správní soud její podání podle ust. § 46 odst. 2 věty první s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Navrhovatelka může do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu k okresnímu soudu.

Odmítl-li návrh na zahájení řízení Nejvyšší správní soud, protože šlo o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, a došla-li soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho měsíce od právní moci usnesení žaloba (návrh na zahájení řízení) v této věci, platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).

V Brně dne 4. května 2011

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. Na 91/2011 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies