5 Afs 18/2011 - 205

28. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: SLOT Game a. s., se sídlem Jáchymovská 142, Karlovy Vary, zastoupený JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2010, č. j. 57 Ca 19/2009 - 98, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 1. 2011, č. j. 57 Ca 19/2009 - 157,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Ve shora uvedené věci Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 26. 10. 2010, č. j. 57 Ca 19/2009 - 98, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení tří rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni ze dne 16. 1. 2009, č. j. 398/09-1300-401637, č. j. 399/09-1300-401637 a č. j. 400/09-1300-401637. Těmito rozhodnutími žalovaný zamítl odvolání žalobce proti platebním výměrům Finančního úřadu v Karlových Varech na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období června 2008 až srpna 2008. Předmětný rozsudek byl zástupci žalobce doručen dne 11. 1. 2011.

Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) dne 20. 1. 2011 kasační stížností, v níž se domáhal zrušení předmětného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 20. 4. 2011 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět. Z podání vyplývá, že důvodem zpětvzetí kasační stížnosti je ustálená praxe správních soudů, které opakovaně zamítají obdobné žaloby stěžovatele, stejně jako žaloby dalších provozovatelů loterií a jiných podobných her, neboť zastávají opačný právní výklad relevantních zákonných ustanovení. Takový postup správních soudů byl nadto potvrzen Ústavním soudem, a to - v nedávné době - také ve věci stěžovatele. Za daných okolností tedy není dle stěžovatele účelné v předmětném řízení pokračovat.

Jelikož kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy se ještě neuskutečnilo první soudní jednání, resp. před tím, než se soud začal předmětnou věcí zabývat meritorně, žádá dále stěžovatel v označeném podání ze dne 20.4. 2011 o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Plzni, jehož příslušnost v této věci je dána ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 5 Afs 18/2011 - 205, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies