5 Afs 19/2011 - 182

28. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: SLOT Game a. s., se sídlem Jáchymovská 142, Karlovy Vary, zastoupený JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2010, č. j. 57 Ca 103/2009 - 83, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 1. 2011, č. j. 57 Ca 103/2009 - 134,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Ve shora uvedené věci Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 26. 10. 2010, č. j. 57 Ca 103/2009 - 83, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení dvou rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni ze dne 22. 10. 2009, č. j. 8479/09-1300-401637 a č. j. 8480/09-1300-401637. Těmito rozhodnutími žalovaný zamítl odvolání žalobce proti platebním výměrům Finančního úřadu v Karlových Varech na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období listopadu 2008 a prosince 2008. Předmětný rozsudek byl zástupci žalobce doručen dne 11. 1. 2011.

Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) dne 20. 1. 2011 kasační stížností, v níž se domáhal zrušení předmětného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 20. 4. 2011 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět. Z podání vyplývá, že důvodem zpětvzetí kasační stížnosti je ustálená praxe správních soudů, které opakovaně zamítají obdobné žaloby stěžovatele, stejně jako žaloby dalších provozovatelů loterií a jiných podobných her, neboť zastávají opačný právní výklad relevantních zákonných ustanovení. Takový postup správních soudů byl nadto potvrzen Ústavním soudem, a to - v nedávné době - také ve věci stěžovatele. Za daných okolností tedy není dle stěžovatele účelné v předmětném řízení pokračovat.

Jelikož kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy se ještě neuskutečnilo první soudní jednání, resp. před tím, než se soud začal předmětnou věcí zabývat meritorně, žádá dále stěžovatel v označeném podání ze dne 20. 4. 2011 o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Plzni, jehož příslušnost v této věci je dána ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 5 Afs 19/2011 - 182, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies