3 Azs 8/2011 - 53

28. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: E. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2010 č.j. OAM-207/ZA- 06-ZA12-2010, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2010, č. j. 56 Az 90/2010 – 15,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti shora uvedenému usnesení krajského soudu, jímž bylo jeho podání (žaloba) odmítnuto.

Z napadeného usnesení vyplývá, že žalobce podal u krajského soudu žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného, žaloba však neobsahovala žalobní body; žalobce byl proto usnesením krajského soudu ze dne 21. 9. 2010 č. j. 56 Az 90/2010 - 12 vyzván ve smyslu § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) k doplnění a upřesnění tohoto podání. Byl upozorněn na následky nedoplnění ve stanovené lhůtě, tedy na možnost odmítnutí žaloby. Žalobce na tuto výzvu nereagoval a proto krajský soud shora uvedeným usnesením podání (žalobu) odmítl.

Stěžovatel napadl usnesení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., aniž by uvedl důvody, proč usnesení napadá (stížní body). Požádal současně o ustanovení bezplatného zástupce (advokáta) pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud usnesením ze dne 3. 1. 2011 č. j. 56 Az 90/2010 - 32 návrh na ustanovení zástupce zamítl a stěžovatele vyzval, aby do 15 dnů od doručení této výzvy předložil soudu plnou moc advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je jednou z podmínek řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Není-li tato podmínka splněna, soud kasační stížnost odmítne. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 3 Azs 8/2011 - 53, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies