9 Afs 6/2011 - 86

27. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci žalobkyně: EL RANCHO a.s., se sídlem Hanusova 347/16, Praha 4, zastoupená Mgr. Alešem Smetankou, advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2008, č. j. 3094/08-1300-102687, ve věci daně z přidané hodnoty, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2010, č. j. 10 Ca 104/2008 - 46,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Aleše Smetanky, advokáta se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci daně z přidané hodnoty.

Podáním ze dne 20. 4. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 4. 2011, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Uvedla, že již nemá zájem na dalším trvání sporu, neboť s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1696/09 není další vedení sporu účelné. Současně požádala o vrácení zaplaceného soudního poplatku za podanou kasační stížnost.

V souladu s dispoziční zásadou může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu stěžovatelky, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku za podání kasační stížnosti dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Poplatek bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 9 Afs 6/2011 - 86, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies