5 Azs 7/2011 - 62

26. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., JUDr. Jakuba Camrdy Ph.D., JUDr. Marie Turkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: N. G. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2010, č. j. OAM-13/ZA-06-ZA06-2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2010, č. j. 2 Az 1/2010 – 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo ve smyslu § 33 písm. b) a e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) zastaveno řízení o žalobě stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2010, č. j. OAM-13/ZA-06-ZA06-2010. Tímto rozhodnutím žalovaný shledal žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany nepřípustnou dle § 10a písm. e) zákona o azylu a řízení o udělení mezinárodní ochrany dle § 25 písm. i) zákona o azylu zastavil. V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že dne 22. 4. 2010 na pracovišti soudu v Praze odeslal žádost o změnu adresy pro  doručování a žádost o opětovné zaslání korespondence. Nová doručovací adresa tak byla: N. R. 1028/32, P. 8. Stěžovatel uvádí, že se na této adrese běžně zdržuje a jediným vysvětlením, proč doručovatel na rubu doručenky soudu sdělil, že na adrese není stěžovatel znám, může být relativní krátkost jeho tamního pobytu. Soud si byl nucen zjistit stěžovatelovu adresu ze zprávy Cizinecké policie, oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha ze dne 10. 6. 2010.

Stěžovatel navrhuje napadené usnesení zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení.

Ze soudního spisu vyplývá, že stěžovatel podal dne 10. 2. 2010 žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, kde uvedl jako doručovací adresu: K. 2112, P. 9. Na tuto adresu zaslal městský soud stěžovateli poučení a vyjádření žalovaného. Zásilka se soudu vrátila se sdělením pošty, dle kterého je adresát na doručovací adrese neznámý. Městský soud poté dne 3. 5. 2010 požádal Policii ČR o sdělení současného pobytu stěžovatele. Policie soudu sdělila, že stěžovatel měl nahlášeno ubytování v Pobytovém středisku Z. B., H. 514. V současné době má podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka EU. Stěžovateli byl vystaven výjezdní příkaz do 27. 5. 2010. Nahlášená adresa od 12. 10. 2009 do 28. 2. 2010 byla P. 9, K. 2112/18, u p. J. J.. Na základě dotazu sdělil Inspektorát cizinecké policie Praha městskému soudu přípisem ze dne 30. 10. 2010, že stěžovatel na předvolání na adrese K. 2112, P. v řízení o udělení přechodného pobytu nereaguje. Taktéž na adrese N. R. 1028/32, P. 8 zásilky nepřebírá a na Inspektorát cizinecké policie Praha k zaregistrování nové adresy na území ČR se nedostavuje.

Městský soud poté dne 27. 7. 2010 zaslal stěžovateli opětovně poučení na adresu N. R. 1028/32, P. 8. Zásilka byla soudu vrácena se sdělením pošty, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Usnesením č. j. 2 Az 1/2010 - 30 dne 3. 8. 2010 ustanovil městský soud stěžovateli opatrovníka – Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Usnesení nabylo právní moci dne 18. 8. 2010, na úřední desce soudu vyvěšeno dne 16. 8. 2010, sňato dne 31. 8. 2010. Dne 7. 10. 2010 městský soud kasační stížností napadeným usnesením řízení zastavil. Opatrovníkovi stěžovatele bylo usnesení doručeno dne 11. 10. 2010.

Stěžovatel podal kasační stížnost dne 4. 2. 2011.

Nejvyšší správní soud nejprve konstatuje, že stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí městského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně kasační stížnost nepodal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Napadené usnesení městského soudu bylo opatrovníkovi stěžovatele doručeno dne 11. 10. 2010. Kasační stížnost ze dne 4. 2. 2011 je tak zjevně opožděná.

Pokud stěžovatel namítá, že dne 22. 4. 2010 na pracovišti soudu v Praze odeslal žádost o změnu adresy pro  doručování a žádost o opětovné zaslání korespondence, je ze soudního spisu patrné, že tato žádost je sice datována dnem 22. 4. 2010, avšak dle úředního záznamu byla založena do soudního spisu až dne 2. 2. 2011. Tohoto dne se stěžovatel dostavil do informačního centra a bylo mu předáno usnesení o zastavení řízení. Soudu tak změna doručovací adresy nebyla před vydáním usnesení o ustanovení opatrovníka známa. Navíc městský soud stěžovateli dne 27.7.2010 zaslal poučení a vyjádření žalovaného na nově uvedenou adresu N. R. 1028/32, P. 8. Zásilka však byla soudu vrácena se sdělením pošty, že adresát je na této adrese neznámý.

Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 5 Azs 7/2011 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies