5 Afs 14/2011 - 57

21. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně ABK – Pardubice, a. s., se sídlem v Pardubicích, K Dolíčku 66, zastoupené JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Orlická 163, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové 2, Horova 17, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 2010, č. j. 30 Ca 122/2009 - 35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 29. 9. 2009, č. j. 7278/09-1300-601383 bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutím Finančního úřadu v Pardubicích ze dne 31. 3. 2005, č.j. 60180/05/248912/8246, č.j. 60195/05/248912/8246, č. j. 60205/05/248912/8246 a č. j. 60209/05/248912/8246, kterými byla stěžovatelce vyměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období květen, červen, červenec a září 2002.

Proti rozhodnutí žalovaného podala stěžovatelka žalobu, kterou krajský soud napadeným rozsudkem zamítl.

Stěžovatelka proti rozsudku podala v zákonné lhůtě blanketní kasační stížnost.

Krajský soud usnesením č. j. 30 Ca 122/2009 - 47 ze dne 27. 1. 2011 stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení uvedla důvody kasační stížnosti. Krajský soud stěžovatelku současně poučil, že pokud nebudou vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, předloží věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s následkem jejího odmítnutí.

Zástupce stěžovatelky výše uvedené usnesení převzal dne 1. 2. 2011 a ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil.

Kasační stížnost byla krajským soudem předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí dne 8. 3. 2011.

Podáním datovaným dne 25. 1. 2011 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 3. 2011 vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelka v podání, kterým vzala zpět svou kasační stížnost současně požádala, aby soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/2001 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrátí soud z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Stěžovatelka však v řízení o kasační stížnosti soudní poplatek ani přes výzvu krajského soudu nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku nerozhodl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. dubna 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 5 Afs 14/2011 - 57, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies