9 Afs 84/2010 - 110

14. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: TIPSPORT a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, zastoupeného JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D., LL.M., advokátkou se sídlem Peckova 9, Praha 8, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 3. 9. 2008, č. j. 5135/08-1300-506729 a č. j. 5157/08-1300-506729, a dále proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2008, č. j. 5600/08-1300-506729, ve věci daně z přidané hodnoty, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2010, č. j. 10 Ca 263/2008 - 45,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupkyně JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL.M., advokátky se sídlem Peckova 9, Praha 8, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2010, č. j. 10 Ca 263/2008 – 45, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 3. 9. 2008, č. j. 5135/08-1300-506729 a č. j. 5157/08-1300-506729 a dále proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2008, č. j. 5600/08-1300-506729, ve věci daně z přidané hodnoty.

Podáním ze dne 22. 3. 2011, doručenému Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 4. 2011, vzal stěžovatel prostřednictvím své zástupkyně JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL.M. kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Uvedl, že již nemá zájem na dalším trvání sporu, neboť v něm s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1696/09 nemůže uspět. Současně požádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku za podanou kasační stížnost.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu stěžovatele, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku stěžovateli se opírá o § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Poplatek bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 9 Afs 84/2010 - 110, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies