9 Afs 5/2011 - 119

14. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: TIPSPORT a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, zastoupeného JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D., LL.M., advokátkou se sídlem Peckova 9, Praha 8,proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 11. 2008, č. j. 6119/08-1300-506729, ze dne 24. 11. 2008, č. j. 6610/08-1300-506729, a ze dne 24. 11. 2008, č. j. 6616/08-1300-506729, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2010, č. j. 10 Ca 25/2009 - 49,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupkyně JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL.M., advokátky se sídlem Peckova 9, Praha 8, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2010, č. j. 10 Ca 25/2009 - 49, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 11. 2008, č. j. 6119/08-1300-506729, ze dne 24. 11. 2008, č. j. 6610/08-1300-506729, a ze dne 24. 11. 2008, č. j. 6616/08-1300-506729, ve věci daně z přidané hodnoty.

Podáním ze dne 22. 3. 2011, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 4. 2011, vzal stěžovatel prostřednictvím své zástupkyně JUDr. Dany Kořínkové, Ph.D., LL. M., kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Uvedl, že již nemá zájem na dalším trvání sporu, neboť v něm s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1696/09 nemůže uspět. Současně požádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku za podanou kasační stížnost.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu stěžovatele, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku stěžovateli se opírá o § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Poplatek bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2011

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 9 Afs 5/2011 - 119, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies