3 Ads 28/2011 - 86

14. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: V. S., zastoupen Mgr. Annou Apollónovou, advokátkou se sídlem AK: U Trojice 2, Praha 5, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 4. 2008, č.j. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 12. 2010, č. j. 42 Ad 20/2010 - 75,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 12. 2010, č. j. 42 Ad 20/2010 - 75, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované dne 4. 4. 2008, č.j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o starobní důchod podle Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení, č. 116/1960 Sb.

V kasační stížnosti ze dne 21. 12. 2010, podané prostřednictvím zvolené zástupkyně, toliko uvedl „…podávám blanketní odvolání proti rozhodnutí v plném rozsahu v zákonné lhůtě, které odůvodním dodatečně ve lhůtě 30. dnů.“

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala předepsané náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), pro kasační stížnost vyžaduje, vyzval krajský soud usnesením ze dne 3. 1. 2011, č. j. 42 Ad 20/2010 - 82 stěžovatele (jeho zástupkyni) v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. k doplnění kasační stížnosti a stanovil k odstranění těchto nedostatků lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení.

V usnesení krajský soud stěžovatele (zástupkyni) současně poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude Nejvyšším správním soudem podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 1. 2011, č. j. 42 Ad 20/2010 - 82 bylo stěžovateli (jeho zástupkyni) doručeno dne 7. 1. 2011, a to postupem podle § 50 odst. 1 o. s. ř. (vhozením písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky). Náležitosti kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, však doplněny nebyly.

Neodstranění nedostatků kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Jedná se o nedostatek náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 a § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2011

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 3 Ads 28/2011 - 86, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies