6 Ads 28/2011 - 78

14. 04. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované č. j. 443/10 ze dne 18. 2. 2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 A 88/2010 - 64 ze dne 20. 1. 2011,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný se svým podáním domáhá změny napadeného usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 A 88/2010 - 64 ze dne 20. 1. 2011, jímž mu byl vyměřen soudní poplatek.

V soudním řízení vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „městský soud“) pod sp. zn. 5 A 88/2010, v němž se žalovaný domáhal zrušení rozhodnutí žalované č. j. 443/10, městský soud již jednou vydal rozhodnutí, jímž zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků, protože jeho návrh zjevně nemůže být úspěšný. Žalobce totiž napadl žalobou rozhodnutí, jímž mu žalovaná k jeho žádosti určila konkrétního advokáta k zastupování v konkrétním odvolacím řízení a námitky proti napadenému rozhodnutí byly v podstatě pouze nesouhlasem s podmínkami, které pro poskytování právních služeb určeným advokátem stanoví zákon.

Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti žalobce vydal rozsudek, jímž potvrdil rozhodnutí městského soudu s odkazem na druhou větu třetího odstavce § 36 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), která stanoví, že soud odmítne žádost o osvobození od soudních poplatků, pokud dospěje k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný. Žalobce ve své žalobě vůbec nebrojí proti výroku napadeného rozhodnutí, kterým bylo stěžovateli v plném rozsahu vyhověno, ale pouze proti upřesňujícímu vysvětlení a zákonným citacím o jednotlivých aspektech zastupování ustanoveným advokátem. Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost žalobce svým rozsudkem č. j. 6 Ads 107/2010 - 47 ze dne 18. 11. 2010 zamítl.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení o odmítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků městský soud správně vyzval napadeným  usnesením žalobce k úhradě soudních poplatků.

Žalobce pak toto usnesení napadl svým přípisem ze dne 29. 1. 2011, kterým požadoval opravu napadeného usnesení, neboť nebyl poučen o možnosti požádat o osvobození, posečkání či splátku poplatku a své podání označil jako odvolání. Toto podání interpretoval městský soud jako kasační stížnost a postoupil ji k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalobce (dále jen „stěžovatel“) vyjadřuje svým podáním nesouhlas s postupem soudu a opětovně hodlá požadovat osvobození od soudních poplatků a podle obsahu toto podání posoudil jako kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že tato kasační stížnost byla podána včas a že stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud však dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána ve věci, o níž již jednou rozhodl svým rozsudkem č. j. 6 Ads 107/2010 - 47 ze dne 18. 11. 2010. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o této věci již rozhodl. Podle § 120 s. ř. s. se toto ustanovení použije i na řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud tedy dospěl z důvodů výše uvedených k závěru, že mu nezbývá než kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2011

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 6 Ads 28/2011 - 78, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies