30 Cdo 3005/2016

14. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 87 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobce Ing. M. T., zastoupeného Mgr. Josefem Švandou, advokátem, se sídlem v Praze 6, Buzulucká 678/6, proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o 103 836 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 102/2015, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, č. j. 22 Co 20/2016-50, takto:Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Napadeným rozhodnutím změnil odvolací soud usnesení soudu prvního stupně tak, že se místní příslušnost soudu prvního stupně nevyslovuje. Toto usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná, jednající pověřeným zaměstnancem s právnickým vzděláním, včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jako nepřípustné odmítl.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Přípustnost dovolání nemůže založit otázka procesního práva, která organizační složka je příslušná za stát jednat, neboť na vyřešení této otázky, byť se jí odvolací soud rovněž zabýval, napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 o. s. ř. nezávisí, jak správně poukázal i žalobce ve svém vyjádření k dovolání.

Odvolací soud k závěru o místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 dospěl s odkazem na ustanovení § 87 písm. b) o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je vedle obecného soudu žalovaného k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy. Z žalobních tvrzení přitom vyplývá, že žalobci měla vzniknout škoda právě v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10, ke kterému žalobce také podal žalobu. Místní příslušnost se tak neváže k obecnému soudu žalovaného státu podle sídla jeho příslušné organizační složky (§ 84 a § 85 odst. 5 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.


V Brně dne 14. 12. 2016JUDr. František Ištvánek
předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3005/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3005.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies