30 Cdo 3498/2016

14. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobců a) P. B., t.č. Vazební věznice Praha 4 Pankrác, a b) D. P., proti žalované Fakultní nemocnici Hradec Králové, se sídlem v Hradci Králové, Sokolská 581, o zaplacení 2.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 202/2014, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. října 2015, č, j. 19 Co 337/2015-57, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Okresní soud v Hradci Králové (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 19. srpna 2015, č.j. 11 C 202/2014-44, zastavil řízení ve vztahu k žalobkyni b) a zamítl návrh žalobce a) na ustanovení zástupce z řad advokátů. K odvolání žalobce a) Krajský soud v Hradci Králové (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 27. října 2015, č.j. 19 Co 337/2015-57, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.Žalobce a) proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Nedoložil též, že by případně sám měl právnické vzdělání a požádal opětovně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 10. prosince 2015, č. j. 11 C 202/2014-59, ve znění opravného usnesení ze dne 24. února 2016, č.j. 11 C 202/2014-66, zamítl žádost žalobce a) o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť žalobce se domáhá proti žalované plnění ve prospěch žalobkyně b), což je v civilním soudním řízení s přihlédnutím k ustanovení § 1 a násl. o.s.ř. vyloučené. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. 19 Co 13/2016-70, rozhodnutí soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení potvrdil.

Žalobce a) podal vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu a požádal opětovně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. května 2016, č.j. 19 Co 13/2016-70, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. října 2015, č.j. 19 Co 337/2015-57, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. října 2015, č. j. 19 Co 337/2015-57, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. prosince 2016JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3498/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3498.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies