7 Td 64/2016

08. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 25

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. P., vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 2 T 166/2016, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. prosince 2016 návrh soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu Brno-venkov neodnímá.O d ů v o d n ě n í :


Dne 23. 6. 2016 podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové u Okresního soudu v Hradci Králové obžalobu na obviněného V. P. pro ad 1. přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, ad 2. přečin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, spáchaný formou pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku a ad 3. přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaný formou pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku.

Nejvyššímu soudu byl dne 31. 8. 2016 předložen trestní spis Okresního soudu v Hradci Králové, sp. zn. 5 T 84/2016, k rozhodnutí o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 7 Td 45/2016, rozhodl, že se podle § 25 tr. ř. věc odnímá Okresnímu soudu v Hradci Králové a přikazuje Okresnímu soudu Brno-venkov.

Nejvyššímu soudu byl dne 24. 11. 2016 předložen trestní spis Okresního soudu Brno-venkov, sp. zn. 2 T 166/2016, k rozhodnutí o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. Okresní soud především poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 29/2016 (tato věc je u Okresního soudu Brno-venkov evidována pod sp. zn. 3 T 115/2016) a 7 Td 45/2016 (která je nyní u Okresního soudu Brno-venkov evidována pod sp. zn. 2 T 166/2016), kdy v obou případech odůvodnil Nejvyšší soud postup podle § 25 tr. ř. dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem V. P., který měl v době rozhodování soudu bydlet v Rosicích, okres Brno-venkov. Blízkost soudu měla nejlépe umožnit účast obviněného u hlavního líčení bez nutnosti absolvování cesty ke vzdálenému soudu. Okresní soud v této věci poukázal na trestní věc obviněného V. P. vedenou pod sp. zn. 3 T 115/2016, v níž nařídil Okresní soud Brno-venkov hlavní líčení na den 17. 10. 2016. Obviněného obesílal na adresu Rosice, H. č. Zásilka však nebyla obviněnému doručena, pošta ji vrátila s poznámkou „na uvedené adrese neznámý“ a „nevyzvednuto v úložní době“. Proto nebylo hlavní líčení konáno a bylo odročeno za účelem pátrání po pobytu obviněného. Soud požádal Policii České republiky o zjištění místa pobytu obviněného, přičemž bylo zjištěno, že obviněný nyní bydlí v Jaroměři, S., u paní M. H. Policie České republiky potvrdila dne 6. 11. 2016, že obviněný se na uvedené adrese skutečně zdržuje (byť u paní Š.). Tuto skutečnost okresní soud v této trestní věci, sp. zn. 2 T 166/2016, telefonicky ověřil přímo u obviněného V. P., že se obviněný skutečně zdržuje v Jaroměři na ulici S., u paní M. H. a u ní si také přebírá listovní zásilky (viz č. l. 247 tr. spisu). Podle okresního soudu tak odpadly důvody vyplývající z pobytu obviněného, pro které Nejvyšší soud odňal věc Okresnímu soudu v Hradci Králové a přikázal jí Okresnímu soudu Brno-venkov. Obviněný opět změnil místo pobytu. Okresní soud se také ztotožňuje s dříve vysloveným názorem Nejvyššího soudu, že zdravotní stav obviněného odůvodňuje, aby jeho věc byla projednávána u nejbližšího soudu. Okresní soud Brno-venkov proto navrhuje, aby Nejvyšší soud podle § 25 tr. ř. odňal věc tomuto soudu a přikázal jí Okresnímu soudu v Hradci Králové (jehož sídlo je nejblíže současnému pobytu obviněného). Okresní soud upozornil, že obdobný návrh je Okresním soudem Brno-venkov podáván ve věci sp. zn. 3 T 115/2016.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh soudu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V uvedené věci je především nutno zdůraznit, že rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 7 Td 45/2016, byla věc podle § 25 tr. ř. odňata Okresnímu soudu v Hradci Králové a přikázána Okresnímu soudu Brno-venkov. Tento soud se tak stal příslušným k projednání trestní věci obviněného V. P. vedené tímto soudem pod sp. zn. 2 T 166/2016.

Z obsahu trestního spisu vyplývají skutečnosti uvedené okresním soudem v jeho návrhu na delegaci. Nejvyšší soud v nich však neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

Z obsahu trestního spisu je zřejmé, že věc obviněného V. P. vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 2 T 166/2016 se nyní u tohoto soudu nachází ve stadiu po podání obžaloby a dosud nebylo ve věci nařízeno hlavní líčení.

Okresní soud v této trestní věci (2 T 166/2016) postupuje s vědomím skutečností zjištěných v trestní věci obviněného V. P., vedené tímto soudem pod sp. zn. 3 T 115/2016, který nařídil hlavní líčení na den 17. 10. 2016. Obviněnému se v této věci nepodařilo doručit předvolání k hlavnímu líčení (na adresu H. č., Rosice) a toto bylo odročeno na neurčito, za účelem pátrání po pobytu obviněného. Ze zpráv Policie České republiky, založených také v tomto trestním spisu na č. l. 244 a násl. tr. spisu, vyplývá, že obviněný by se měl aktuálně zdržovat na adrese S., Jaroměř, okres Náchod. Podle zjištění Nejvyššího soudu také podle lustrace v centrální evidenci obyvatel, má obviněný V. P. od 26. 10. 2016 adresu trvalého pobytu na adrese S., Jaroměř, okres Náchod. Z úředního záznamu na č. l. 247 tr. spisu vyplývá, že okresní soud telefonicky v této trestní věci ověřil přímo u obviněného V. P., že se obviněný skutečně zdržuje v Jaroměři na ulici S., u paní M. H. a u ní si také přebírá listovní zásilky. Dále je zde uvedeno, že obviněný je v péči praktického lékaře MUDr. P. K. z Jaroměře.

V této souvislosti však Nejvyšší soud upozorňuje, že skutečnost, že obviněný má bydliště jinde, než je sídlo soudu příslušného k projednání jeho věci, není obecně důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. Pokud okresní soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 7 Td 45/2016, je nutno uvést, že Nejvyšší soud vždy rozhoduje v konkrétní věci, na základě konkrétně prokázaných skutečností, přičemž v uvedeném případě nebyl důvodem pro delegaci věci jinému soudu pobyt obviněného, ale především jeho aktuální zdravotní stav, který vyplýval z lékařských zpráv založených v trestním spise a kdy lékař z tehdejšího bydliště obviněného v Rosicích, okr. Brno-venkov, ve zprávě ze dne 24. 5. 2016 i do budoucna v podstatě vylučoval ze zdravotních důvodů možnost obviněného dostavit se k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Změna jeho trvalého pobytu od 26. 10. 2016, kdy se přestěhoval do Jaroměře v okrese Náchod, ale potvrzuje, že skutečná situace je jiná.

O zdravotním stavu obviněného, který by mimořádně mohl být důvodem pro postup podle § 25 tr. ř., však Okresní soud Brno-venkov nedoložil žádné nové informace a poznatky, které by svědčily o jeho skutečné dlouhodobé neschopnosti dostavit se k soudu v Brně, když i skutečnost, že obviněný byl schopen se v nedávné době přestěhovat, a jen v letech 2015 až 2016 již potřetí změnil místo svého trvalého pobytu, svědčí o tom, že jeho zdravotní stav není pro něj překážkou z hlediska mobility, může cestovat, měnit místo pobytu a tedy se dostavit také k soudu.

Okresní soud, jak vyplývá z obsahu trestního spisu, po zjištění, že obviněný již nebydlí v jeho obvodu, ani neučinil pokus o doručení předvolání k hlavnímu líčení na zjištěnou novou adresu obviněného a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 25 tr. ř. v podstatě pouze proto, že se obviněný přestěhoval, přičemž vzhledem k okolnostem případu nelze vyloučit opakování takovéto situace. Přitom sám neučinil žádné nové poznatky o aktuálním zdravotním stavu obviněného, kdy v případě opakování jeho omluv z hlavního líčení ze zdravotních důvodů, bude nutné důsledně objektivizovat jeho případné tvrzení o neschopnosti dostavit se k soudu, aby se tak vyloučila možnost maření projednání věci soudem pod záminkou zdravotních problémů. Změna bydliště není bez dalšího důležitým důvodem pro odnětí věci příslušnému soudu. Okresní soud tak dosud nevyužil žádný z procesních prostředků, které má k dispozici k zajištění účasti obviněného u hlavního líčení, pokud jeho účast považuje za nutnou, a to včetně jeho případného předvedení.

Nejvyšší soud po pečlivém zvážení skutečností vyplývajících z obsahu spisového materiálu, na základě výše uvedeného, neshledal důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. prosince 2016JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2016, sp. zn. 7 Td 64/2016, ECLI:CZ:NS:2016:7.TD.64.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies