7 Td 67/2016

14. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 25

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 14. prosince 2016 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného R. M., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 11 T 134/2016, o návrhu soudu na delegaci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a přikazuje Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci podala dne 8. 11. 2016 u Okresního soudu v Jindřichově Hradci návrh na potrestání obviněného R. M. pro přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že (zkráceně) dne 11. 10. 2016 kolem 10:45 hodin v J. H., v budově okresního soudu v K. ulici, odcizil z parapetu okna pánský svetr v hodnotě 300 Kč, ke škodě majitele JUDr. V. S., a tohoto jednání se dopustil přesto, že byl v posledních třech letech za takový čin odsouzen a potrestán (v návrhu na potrestání uvedenými rozhodnutími soudů).

Okresní soud v Jindřichově Hradci předložil trestní spis sp. zn. 11 T 134/2016 Krajskému soudu v Českých Budějovicích s návrhem na odnětí předmětné trestní věci obviněného Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích. Důležité důvody podle okresního soudu spočívají v tom, že obviněný R. M. je stíhán pro přečin krádeže, jehož se měl dopustit v budově Okresního soudu v Jindřichově Hradci odcizením svetru v ceně 300 Kč patřícího soudci tohoto soudu JUDr. V. S., donedávna předsedovi tohoto soudu. Lze podle soudu mít za to, že u všech soudců tohoto soudu lze mít pochybnost, pro poměr k projednávané věci a pro poměr k poškozenému, že mohou nestranně rozhodovat. Taková pochybnost by podle okresního soudu mohla vyvstat především u obviněného. Okresní soud se domnívá, že v dané věci by bylo neúčelné postupovat u všech soudců postupem podle § 31 odst. 1 tr. ř.

Krajský soud v Českých Budějovicích předložil dne 5. 12. 2016 trestní spis Okresního soudu v Jindřichově Hradci, sp. zn. 11 T 134/2016, Nejvyššímu soudu s návrhem na delegaci podle § 25 tr. ř. Má za to, že by bylo vhodné, aby byla věc odňata Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a přikázána některému ze sousedních soudů (Okresnímu soudu v Jihlavě, Okresnímu soudu v Třebíči nebo Okresnímu soudu ve Znojmě) mimo obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích. Uvedl, že poškozeným má být v uvedené trestní věci JUDr. V. S., dlouholetý soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci, který po řadu let vykonával také funkci předsedy tohoto soudu. Jde o kolegu na trestním úseku. Byť podle krajského soudu nelze dovozovat, že by poškozeného znali všichni soudci v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, lze podle něj vyslovit úvahu, že by rozhodnutí místně a věcně příslušných soudů v tomto obvodu mohlo z výše uvedených důvodů vzbuzovat v očích podezřelého i veřejnosti pochybnosti o jejich nestrannosti. Skutečnost, že osobou poškozeného je soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci, je podle krajského soudu způsobilá vzbudit pochybnosti o nepodjatosti příslušných soudů. Kritériem pro aplikaci postupu podle § 25 tr. ř. pak podle krajského soudu nemůže být skutečnost, že předmětem posouzení je věc skutkově a právně jednoduchá.

Nejvyšší soud nejprve považuje za potřebné uvést, že není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Jindřichově Hradci k projednání věci, neboť v obvodu tohoto soudu měl obviněný spáchat uvedený přečin krádeže. U tohoto soudu byl také podán na obviněného návrh na potrestání. Není také pochyb o příslušnosti Nejvyššího soudu k rozhodnutí podle § 25 tr. ř., neboť je nejblíže společně nadřízeným soudem příslušnému Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a soudům navrhovaným Krajským soudem v Českých Budějovicích (Okresní soud v Jihlavě, Okresní soud v Třebíči, Okresní soud ve Znojmě).

Nejvyšší soud se tedy zabýval návrhem soudu na odnětí věci příslušnému Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci z důvodu vhodnosti. Zhodnotil důvody uvedené v návrhu Krajského soudu v Českých Budějovicích a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V uvedené věci byl nejprve podán návrh Okresního soudu v Jindřichově Hradci, který navrhoval odnětí věci tomuto soudu a její přikázání jinému okresnímu soudu v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, důvody pro odnětí věci tomuto soudu spařoval v ustanovení § 30 tr. ř., a to u všech soudců okresního soudu. Krajský soud v Českých Budějovicích poté podal návrh, ve kterém navrhoval odnětí věci Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a její přikázání jinému soudu mimo obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Na úvod považuje Nejvyšší soud ze nutné zdůraznit, že postup podle § 25 tr. ř. je zcela mimořádným postupem a důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. ř. nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra v objektivní rozhodování soudce případně celého soudu. Pokud předsedkyně senátu odvolacího soudu navrhuje podle § 25 tr. ř. postoupení věci obviněného k projednání soudu mimo obvod také odvolacího soudu vyjadřuje tím své zcela obecné pochybnosti o nestranném a zákonném projednání věci všemi soudci v obvodu tohoto soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích jako soudu odvolacího. Na takovou argumentaci však není možné přistoupit. V projednávané věci je rozhodující, že důvody vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje ustanovení § 30 tr. ř., ale v návrhu na delegaci podaného krajským soudem není uvedeno nic o tom, jaký konkrétní poměr k předmětné trestní věci, nebo k osobám či jinému orgánu v tomto ustanovení uvedeným, vyvolává u všech soudců pochybnosti, že nemůže žádný z nich ve věci nestranně rozhodovat. Ustanovení § 30 tr. ř. o důvodech vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení přitom vychází ze zásady, že zmíněné důvody mohou být výsledkem jen osobního vztahu konkrétního soudce k určitým osobám na trestním řízení zúčastněným nebo k věci samotné, anebo výsledkem jeho osobního podílu na rozhodování v předchozích stadiích trestního řízení. Nelze proto rozhodovat bez dalšího o vyloučení celého soudu. Z uvedeného důvodu nelze akceptovat návrh Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nejvyšší soud proto po pečlivém zvážení skutečností vyplývajících z obsahu spisového materiálu, na základě výše uvedeného, shledal v tomto konkrétním případě důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř., a to v návrhu Okresního soudu v Jindřichově Hradci (č. l. 58 tr. spisu), neboť důvody vyloučení podle § 30 tr. ř. se v uvedeném případě týkají všech soudců trestního úseku uvedeného okresního soudu.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 14. prosince 2016JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 7 Td 67/2016, ECLI:CZ:NS:2016:7.TD.67.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies