20 Cdo 5474/2016

01. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v právní věci žalobkyně A. M., K., proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, o vyloučení nemovitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 76/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2016, č. j. 21 Co 297/2015-204, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil rozsudek ze dne 2. 10. 2015, č. j. 7 C 76/2015-181, kterým Okresní soud ve Znojmě zamítl žalobu, aby z exekucí prodejem nemovitostí vedených soudní exekutorkou JUDr. Ivanou Kozákovou, Exekutorský úřad Třebíč, k uspokojení pohledávky oprávněné (žalované) proti povinnému M. M., nařízených exekučním příkazem ze dne 15. 1. 2015, č. j. 042 Ex 2984/14-16, a exekučním příkazem ze dne 15. 1. 2015, č. j. 042 Ex 1957/05-10, vedených na základě pověření Okresního soudu ve Znojmě ze dne 15. 1. 2015, č. j. 16 EXE 4951/2014-12, a usnesení téhož soudu ze dne 20. 6. 2005, č. j. Nc 5571/2005-4, byly vyloučeny nemovité věci (pozemek st. p. č. 1377, jehož součástí je stavba č. p. 1039; dále pozemek p. č. 642/25 a pozemek p. č. 642/61) zapsané na listu vlastnictví č. 782 pro katastrální území T. (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil žalobkyni zaplatit České republice soudní poplatek ve výši 10 000 Kč na účet Okresního soudu ve Znojmě (výrok III.). Dále odvolací soud žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.Žalobkyně napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 7 C 76/2015-211, Okresní soud ve Znojmě vyzval žalobkyni, aby si ve lhůtě 7 dní od doručení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Výzva byla žalobkyni doručena dne 20. 10. 2016, dovolatelka však nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ani nepožádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, přestože byla o této možnosti soudem prvního stupně poučena.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 1. prosince 2016JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5474/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5474.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies