30 Cdo 5486/2016

20. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 138 odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 3
  • OSŘ - § 241 odst. 4
  • OSŘ - § 241a odst. 5

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci P. B., zastoupeného JUDr. Františkem Derikem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 552, proti žalovanému JUDr. M. Š., adresa pro doručování: Krajské státní zastupitelství, Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové, o zaplacení 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 80/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 2016, č. j. 19 Co 202/2016-156, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 16. 8. 2016, č. j. 19 Co 202/2016-156, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 10. 6. 2016, č. j. 20 C 80/2015-149, který zastavil dovolací řízení v části podaného dovolání proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2015, č. j. 19 Co 359/2015-94 [správně: proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2016, č. j. 19 Co 359/2015-94, v rozsahu, v jakém bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2015, č. j. 20 C 80/2015-76, ve výroku I., kterým byl zamítnut „návrh žalobce, aby soud připustil, aby do řízení na straně žalovaného jako další účastník přistoupila žalovaná 2) Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2,“ když v rozsahu, v jakém bylo odvolacím soudem potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 11. 9. 2015 ve výroku II., kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků, bylo dovolání žalobce odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 446/2016-120]. Dovolací řízení bylo zastaveno, neboť žalobce jako dovolatel ani přes výzvu v dané lhůtě neuhradil soudní poplatek za dovolání.Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, které nebylo sepsáno advokátem, ač je žalobce v řízení advokátem jako opatrovníkem zastoupen, a aniž by současně z obsahu spisu vyplývalo, že dovolatel má právnické vzdělání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a dovolání podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, pro vady odmítl.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání.

Žalobce, ač zastoupen opatrovníkem (advokátem), podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem, ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Opatrovník byl žalobci ustanoven k ochraně jeho práv v řízení. Pokud však opatrovník žalobcem sepsané dovolání po dobu trvání lhůty k dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) nedoplnil o předepsané náležitosti, a neučinil tak ani k dodatečné výzvě soudu, stala se původně odstranitelná vada vadou neodstranitelnou.

Protože k obsahu podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet (přinejmenším v částech, v nichž vymezuje dovolací důvod a rozsah, v jakém napadá rozhodnutí odvolacího soudu), posuzované dovolání pro nedostatek vymezení rozsahu a důvodu dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

K tomu Nejvyšší soud dodává, že důvodová zpráva k novele o. s. ř. (k zákonu č. 404/2012 Sb.) k § 241a odst. 5 o. s. ř. uvádí: „V ustanovení § 241 zůstává zachováno tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele, a to včetně požadavku, že dovolání musí být sepsáno tímto povinným (nuceným) zástupcem. Promítnutí tohoto principu do náležitostí dovolání znamená, že relevantní mohou být jen údaje učiněné povinným (nuceným) zástupcem dovolatele a že tedy nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel.“

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2016Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5486/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5486.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies