33 Cdo 885/2016

14. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 7
  • SocSl - § 22 odst. 1
  • SocSl - § 22 odst. 4
  • OSŘ - § 103
  • OSŘ - § 104

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu práce České republiky, se sídlem v Praze 7, Dobrovského 1278/25 (identifikační číslo 724 96 991), proti žalovanému J. K., o 40.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 21 C 16/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2015, č.j. 8 Co 318/2015-38, takto:

I. Dovolání se zamítá.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 6. 2015, č.j. 21 C 16/2015-32, kterým Okresní soud v Karviné zastavil řízení a rozhodl o postoupení věci Úřadu práce České republiky, Krajské pobočce v Ostravě „se sídlem 30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava, Ostrava 2“. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně v tom, že k projednání a rozhodnutí předmětné věci v soudním řízení není dána pravomoc soudu (§ 7, § 103, § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o.s.ř.“). O povinnosti vrátit přeplatek příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, která příspěvek vyplácí nebo naposledy vyplácela (§ 22 odst. 1, 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Byla-li oprávněnou osobou, tj. příjemkyní příspěvku na péči manželka žalovaného, jejíž nárok na výplatu zanikl hospitalizací (26. 3. 2014) a následným úmrtím (23. 5. 2014), musela se při vymáhání neprávem vyplacených dávek řídit právní úpravou účinnou do 31. 12. 2014, která neumožňovala ve správním řízení uložit žalovanému vrátit přeplatek příspěvku na péči. Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2015 by mohla postupovat, tedy ve správním řízení uložit žalovanému povinnost vrátit přeplatek, pokud by po smrti oprávněné osoby přijal platby příspěvku na péči po 1. 1. 2015.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Dovolání je přípustné, protože rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, závisí na vyřešení otázky procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena (§ 237, § 239 o.s.ř.), konkrétně otázky výkladu § 22 odst. 1 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do 31. 12. 2014 a od 1. 1. 2015.

Právní posouzení je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle ustanovení § 7 o.s.ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány (odstavec 1). Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona (odstavec 2). Jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon (odstavec 3).

Podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do 31. 12. 2014, je příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, povinen tento přeplatek vrátit.

Podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném od 1. 1. 2015, je příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, povinen tento přeplatek vrátit; povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část má též osoba, která po smrti oprávněné osoby přijala příspěvek nebo jeho část, které jí nenáleží.

Podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném od 1. 12. 2012, rozhoduje opovinnosti vrátit přeplatek podle odstavců 1 a 2 krajská pobočka Úřadu práce, která příspěvek vyplácí nebo naposledy vyplácela. Přeplatky vybírá krajská pobočka Úřadu práce, která o povinnosti vrátit přeplatek rozhodla.

V souzené věci se žalobkyně žalobou doručenou soudu prvního stupně 16. 1. 2015 domáhala po žalovaném zaplacení 40.000,- Kč s příslušenstvím. Tvrdila, že žalovaný – manžel M. K. – nesplnil povinnosti uložené § 21a odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. neoznámil, že příjemkyně příspěvku (oprávněná osoba) byla 26. 3. 2014 hospitalizována a že 23. 5. 2014 zemřela. Žalovanému, který za dobu od dubna 2014 do srpna 2014 přijal dávky na svůj bankovní účet, tak byl příspěvek na péči vyplacen neoprávněně.

Není pochyb o tom, že v daném případě nejde o věc vyplývající z poměrů soukromého práva; příspěvek na péči přiznává Úřad práce jako orgán státní správy (srov. § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení § 5 cit. zákona vymezuje působnost orgánů při výkonu státní správy v oblasti sociálních služeb. Jde tedy o „věc jinou“ ve smyslu § 7 odst. 3 o.s.ř., kterou by soud v občanském soudním řízení mohl projednat a o ní rozhodnout, jen stanoví-li to zákon. Žádné zákonné ustanovení svěřující rozhodování o přeplatcích příspěvku na péči soudům v občanském soudním řízení neexistuje; naopak, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,založil v této oblasti pravomoc správních úřadů, a to do 31. 12. 2011 obecních úřadů obce s rozšířenou působností a od 1. 1. 2012 (dosud) krajských poboček Úřadu práce. Pravomoc ve věcech týkajících se příspěvku na péči neomezuje okolnost, že správní úřad může ve správním řízení přeplatek příspěvku vymáhat i po osobě, která přijala příspěvek nebo jeho část po smrti oprávněného příjemce, až od 1. 1. 2015; o povinnosti vrátit dávky příspěvku vyplacené takové osobě do 31. 12. 2014 proto rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce.

Lze uzavřít, že otázku, pro niž bylo dovolání připuštěno (pravomoc ve věci vrácení přeplatku příspěvku na péči), vyřešil odvolací soud ve shodě s tím, co je uvedeno shora; Nejvyšší soud proto – aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.) – dovolání žalobkyně zamítl (§ 243d písm. a/ o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243c odst. 3, věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. (žalovanému, který by měl právo na jejich náhradu, žádné náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 14. 12. 2016

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 885/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.885.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies