33 Cdo 4969/2016

16. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce Ing. A. G., proti žalovanému P. S., o zaplacení částky 12.500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 327 C 67/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soud v Brně-pobočky ve Zlíně ze dne 21. 4. 2016, č. j. 60 Co 133/2016-66, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í:Žalobce podal dne 19. 7. 2016 dovolání proti shora uvedenému usnesení krajského soudu.Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vyzval jej soud prvního stupně usnesením ze dne 22. září 2016, č. j. 327 C 67/2014-87, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu či notáři k zastupování „před dovolacím soudem“, a aby taková osoba dosavadní dovolání žalobce nahradila svým podáním nebo alespoň potvrdila, že se s jeho obsahem ztotožňuje; současně jej poučil o následcích nerespektování této výzvy.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení do dnešního dne žalobce neodstranil.

Nejvyšší soud proto řízení o jeho dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

K příloze podání žalobce ze dne 10. 10. 2016, která byla doručena prostřednictvím elektronické podatelny soudu prvního stupně, a jež nebyla opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nemohl dovolací soud přihlédnout (§ 243b a § 42 odst. 3 a 5 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. prosince 2016

JUDr. Václav Duda
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4969/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.4969.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies