21 Cul 4/2016

15. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SSZ - § 174a

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., o návrhu Mgr. J. S., podaném proti Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené pod sp. zn. „30 Cdo 1633/2016“ (správně 29 Cdo 1633/2016), takto:

I. Návrh navrhovatele Mgr. J. S. na určení lhůty Nejvyššímu soudu České republiky v Brně „k vydání meritorního rozhodnutí“ se zamítá.
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:


Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, č. j. 28Co 297/2015 - 418, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 4. 2015, č. j. 27 C 24/2012-308, podal žalobce dovolání. Věc byla soudem prvního stupně předložena Nejvyššímu soudu ČR dne 8. 4. 2016.Návrhem ze dne 22. 11. 2016 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 23. 11. 2016) se navrhovatel domáhá, aby Nejvyšší soud ČR „určil lhůtu (25 dnů) k vydání meritorního rozhodnutí“ v této věci. Návrh podává z důvodu „že se domnívá, že dosavadní délka soudního řízení u dovolacího soudu je nepřiměřená“.

Předseda senátu 29 Cdo se vyjádřil tak, že návrh považuje za neopodstatněný.

Nejvyšší soud České republiky (jeho senát příslušný podle rozvrhu práce - § 174a odst. 4 část věty za středníkem zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o soudech a soudcích“) dospěl k závěru, že návrh navrhovatele není důvodný.

Podle ustanovení § 1 o. s. ř. občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 6 o. s. ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (§ 174a odst. 1 věta první zákona o soudech a soudcích). Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen „navrhovatel“), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

V posuzovaném případě k průtahům v řízení nedošlo, neboť s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení, na dosavadní postup soudů a s přihlédnutím k datu nápadu věci dovolacímu soudu je ve věci postupováno s přiměřenou pečlivostí a nedošlo dosud k tomu, že by se přístup soudu k této věci odlišoval od obvyklého vysokého standardu v přístupu ke konkrétnímu projednávanému případu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 174a odst. 5 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť navrhovatel nemá ve smyslu ustanovení § 174a odst. 8 věty druhé zákona o soudech a soudcích právo, aby mu stát nahradil náklady, které mu v tomto řízení vznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 15. prosince 2016

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 21 Cul 4/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CUL.4.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies