21 Nd 386/2016

15. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněného O2 Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, proti povinnému M. D., žádost o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3383/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3383/2016, projedná a rozhodne Okresní soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, podala dne 7. 5. 2016 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 30. 8. 2016 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 53 EXE 3383/2016-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky. V odůvodnění uvedl, že „povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel, že na adrese uváděné oprávněným se nezdržuje a že v nalézacím řízení mu byl ustanoven opatrovník, aniž by bylo zjišťováno, zda osoba takto označená vůbec existuje“.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u nějž byla žádost o pověření exekutorky a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. prosince 2016


JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 21 Nd 386/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.386.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies