21 Cdo 5176/2016

19. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 229 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) A. P. a b) O. P., obou zastoupených Mgr. Martinem Razímem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pavla Hanuše č. 252/4, proti žalovaným 1) V. A. a 2) J. A., oběma zastoupeným Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského č. 241/35, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 Co 729/2012, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. dubna 2016 č.j. 4 Co 195/2015-77, takto:

I. Dovolání druhého žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7.4.2016 č.j. 4 Co 195/2015-77 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř. [podle ustálené judikatury dovolacího soudu, může-li být dovolání přípustné jen podle ustanovení § 237 o.s.ř. – tak jako tomu je v posuzovaném případě - je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (či jeho části), aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek); takovým vymezením předpokladů přípustnosti dovolání není sdělení dovolatele, že „napadené rozhodnutí záviselo na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu“, že se „postupem soudu první instance cítil být zároveň diskriminován“, že „došlo k porušení samé ústavnosti země“, že odvolací soud „důvodné argumentace dovolatele nedbal“ a že „soud neprojevil zájem na zajištění spravedlivého, dvojinstančního procesu pro dovolatele“]; v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Ostatně, dovolání druhého žalovaného není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost pravomocný rozsudek soudu prvního stupně z důvodu uvedeného v § 229 odst. 3 o.s.ř., když v posuzované věci byla žaloba pro zmatečnost podána proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.9.2013 č.j. 21 Co 729/2012-68 srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.8.2016 sp. zn. 21 Cdo 4088/2015 a v něm uvedený závěr, že zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 3 o.s.ř. není dána, jestliže možnost učinit procesní úkony, kterou účastníku nesprávným postupem odňal soud prvního stupně, mu byla poskytnuta v odvolacím řízení; obdobně právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.5.1998 sp. zn. 3 Cdon 610/96, které bylo uveřejněno pod č. 123 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2014 sp. zn. 21 Cdo 206/2013, že možnost účastníka vyjádřit se k věci není omezena toliko na průběh jednání před soudem prvního stupně, může tak učinit i v průběhu odvolacího řízení, a to nejen v odvolání, nýbrž (až do rozhodnutí odvolacího soudu) také jinými písemnými podáními ve věci; po účastníku řízení je na místě požadovat, aby se bránil především prostřednictvím odvolání a aby k žalobě pro zmatečnost přistoupil jen tehdy, jestliže odvolací soud nezjednal nápravu nebo jestliže k odnětí možnosti jednat před soudem došlo až v odvolacím řízení].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2016

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5176/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5176.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies