30 Cdo 5404/2016

20. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 3
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce R. E., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 5 232 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 228/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2015, č. j. 68 Co 285/2015-263, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 11. 3. 2015, č. j. 22 C 228/2013-251, zamítl žalobu na zaplacení částky 5 232 EUR (výrok I) a dále rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení 900 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozsudku výrokem I rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Výrokem II rozhodl, že je žalobce povinen zaplatit žalované na náhradu nákladů odvolacího řízení 300 Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu č. j. 68 Co 285/2015-263 podal žalobce dovolání (č. l. 266), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce v dovolání současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (č. l. 266).

Žádost žalobce o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta (srov. usnesení soudu prvního stupně ze dne 17. 2. 2016, č. j. 22 C 228/2013-273, a usnesení odvolacího soudu ze dne 1. 8. 2016, č. j. 68 Co 119/2016-280). Uvedená usnesení nabyla právní moci dne 22. 8. 2016.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 9. 2016, č. j. 22 C 228/2013-283, které bylo žalobci doručeno dne 6. 10. 2016, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 19. 10. 2015, č. j. 68 Co 285/2015-263, a současně žalobce poučil, že nebude-li do deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobce při podání dovolání (č. l. 266) proti napadenému rozsudku odvolacího soudu nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a neprokázal ani, že je osobou s právnickým vzděláním. Žalobce před uplynutím dovolací lhůty požádal, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (č. l. 266). Dvouměsíční lhůta ke splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. tedy žalobci začala znovu běžet až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). O žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením odvolacího soudu ze dne 1. 8. 2016, č. j. 68 Co 119/2016-280, které bylo žalobci doručeno dne 22. 8. 2016, a které téhož dne nabylo právní moci. Žalobce ve dvouměsíční lhůtě od právní moci tohoto usnesení (poslední den lhůty 24. 10. 2016), a ostatně ani později, nesplnil podmínku stanovenou v § 241 o. s. ř., a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.V Brně dne 20. prosince 2016

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5404/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5404.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies