29 Nd 77/2016

21. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně S a M Europe Trans s. r. o., se sídlem ve Slatiňanech, U Cukrovaru 3, PSČ 538 21, identifikační číslo osoby 28826353, zastoupené JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, proti žalované TRANS KD s. r. o., se sídlem v Žilině, T. Ružičku 2184/11, PSČ 010 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 44993960, o zaplacení částky 150 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 120 C 79/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 120 C 79/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.

Odůvodnění:


Žalobou podanou u Okresního soudu v Jihlavě dne 29. října 2015 se žalobkyně domáhá po žalované zaplacení částky 150 EUR s příslušenstvím z titulu nezaplacené úplaty za přepravu zásilky ze Slovenské republiky (s místem převzetí zásilky v Bratislavě) do České republiky (s místem dodání v Jihlavě), uskutečněné na základě smlouvy o přepravě, uzavřené mezi žalobkyní jako dopravcem a žalovanou jako objednatelem dne 14. dubna 2015.

Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 6. ledna 2016, č. j. 120 C 79/2015-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Odkazuje na čl. 71 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) [dále jen „nařízení Brusel I bis“] a čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) [vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí pod č. 11/1975 Sb. – dále jen „Úmluva CMR“], okresní soud dovodil, že k projednání dané věci je sice dána pravomoc českých soudů, neboť místo určené k vydání přepravované zásilky leží v České republice, chybějí však podmínky místní příslušnosti soudu. Úmluva CMR místní příslušnost soudu neupravuje, určení místní příslušnosti soudu podle čl. 7 nařízení Brusel I bis je v případě právních vztahů podléhajících Úmluvě CMR vyloučeno a místně příslušný soud nelze určit ani podle žádného ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Žalovaná je zahraniční právnickou osobou, která nemá v České republice sídlo, závod ani jeho organizační složku, a dosud také nebyl zjištěn ani žádný majetek žalované v České republice. Podle ustanovení § 84 až § 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) tak vskutku nelze zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.

Vzhledem k tomu, že aplikace čl. 7 nařízení Brusel I bis, kterým je upravena nejen mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale i příslušnost místní, je v posuzovaném případě vyloučena (srov. čl. 71 odst. 1 nařízení Brusel I bis), a jelikož místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky neupravuje ani Úmluva CMR, postupoval Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil (v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení) soudem příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci Okresní soud v Jihlavě, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se také nachází místo určené k vydání přepravované zásilky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2016JUDr. Jiří Zavázalpředseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 29 Nd 77/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.77.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies