30 Cdo 5165/2016

19. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Mgr. L. Z., advokátovi se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, o nejasném podání, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 133/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 2. 2015, č. j. 3 Co 71/2014-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 6. 2. 2015, č. j. 3 Co 71/2014-23, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích jako soudu prvního stupně ze dne 27. 1. 2012, č. j. 11 C 133/2011-14, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 10. 11. 2011.Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 2. 4. 2015 (č. l. 27), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 5. 2015, č. j. 11 C 133/2011-28, které bylo žalobci řádně doručeno dne 28. 5. 2015, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl žalobce poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Na výzvu soudu prvního stupně žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 12. 6. 2015 (č. l. 30). Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 11. 2015, č. j. 11 C 133/2011-41, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 28. 6. 2016, č. j. 3 Co 246/2015-47, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 9. 8. 2016, č. j. 11 C 133/2011-54, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 2 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Podáním ze dne 29. 8. 2016 (č. l. 55) žalobce též požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podáním dovolání ze dne 2. 4. 2015 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 sazebníku poplatků 2 000 Kč.

Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť dostatečně neprokázal své majetkové poměry a v řízení jde též o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 8. 2016, č. j. 11 C 133/2011-54, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Za těchto okolností nebyl důvod vyvozovat procesní důsledky též ze skutečnosti, že dosud nebylo soudy nižších stupňů rozhodnuto o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť řešení této otázky je již bezpředmětné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.


V Brně dne 19. prosince 2016

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5165/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5165.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies