30 Cdo 3130/2016

07. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce A. F., proti žalované Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1003/7, identifikační číslo osoby 709 94 234, o zrušení kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 23 C 1/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 22. října 2015, č. j. 22 Co 181/2015-480, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
/>(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Okresní soud v Pardubicích (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. prosince 2014, č. j. 23 C 1/2014-330, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vydání rozsudku, jímž by soud zrušil kupní smlouvu ze dne 17. prosince 2013 uzavřenou mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím, jejímž předmětem byl převod id. ¼ pozemků, zapsaných u Katastrálního úřadu pro P. k., Katastrální pracoviště P., na listu vlastnictví č. 5406 pro katastrální území a obec P..K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 22. října 2015, č. j. 22 Co 181/2015-480, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (dále též „dovolatel“) dne 24. února 2016 sám dovolání (přípis byl sice označen jako „odvolání“ a byl adresován „Vrchnímu soudu v Brně“, ale s ohledem na to, že: (i) směřuje proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 22. října 2015, č. j. 22 Co 181/2015-480, že (ii) dovolatel uvádí, že jeho (mimořádný) opravný prostředek vychází z poučení obsaženém ve zmiňovaném rozsudku odvolacího soudu, že (iii) přípis byl úředně přeložen z jazyka chorvatského, čím mohlo dojít k neúmyslné změně použité terminologie, že (iv) odvolání pro rozsudku odvolacího soudu český právní řád neumožňuje, a že (v) v Brně neexistuje žádný vrchní soud, je zřejmé, že přípisem měl žalobce na mysli dovolání.

Usnesením ze dne 16. března 2016, č. j. 23 C 1/2014-523, soud prvního stupně vyzval dovolatele, aby si pro dovolací řízení proti rozsudku proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 22. října 2015, č. j. 22 Co 181/2015-480, zvolil zástupcem advokáta a dále aby bylo dovolání doplněno o zákonné náležitosti dovolání podle § 241 o. s. ř., a aby doplnil, co přesně mínil učinit předmětným podáním, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení; dovolatel byl přitom poučen o tom, že nezvolí-li si ve stanovené lhůtě právního zástupce a své podání náležitě nedoplní, dovolací řízení bude zastaveno. Toto usnesení bylo dovolateli doručeno dne 18. dubna 2016. Dovolatel sice doručil Nejvyššímu soudu České republiky několik dalších přípisů, ovšem k žádnému z nich nebyla přiložena plná moc pro právního zástupce dovolatele, žádný z nich nebyl takovým právním zástupcem sepsán, ani žádný z nich neobsahoval zákonné náležitosti dovolání. Dovolatel ve stanovené lhůtě nepožádal o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „dovolací soud“) dospěl proto k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit, neboť nebyl odstraněn nedostatek povinného právního zastoupení dovolatele.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Dovolací soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. prosince 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3130/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3130.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies