28 Nd 408/2016

20. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci navrhovatele: Česká republika – Vězeňská služba České republiky, Věznice Karviná, IČO 002 12 423, se sídlem v Karviné, Fryštátská 178, za účasti: M. B., a za účasti Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech, Jaltská 4, o návrhu na omezení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 23 Nc 3663/2016, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 23 Nc 3663/2016, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatelka se návrhem podaným dne 3. listopadu 2016 u Okresního soudu v Karlových Varech domáhá podle ustanovení § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, omezení svéprávnosti M. B.

Okresní soud v Karlových Varech předložil věc Nejvyššímu soudu za účelem rozhodnutí o přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).

Navrhovatel i Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech, které do řízení vstoupilo podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti souhlasili.

Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený příslušným soudům (Okresnímu soudu v Karlových Varech a Okresnímu soudu v Karviné, jemuž má být věc přikázána) návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.).

Podle § 34 z. ř. s. je pro řízení příslušný obecný soud toho, o jehož svéprávnosti se rozhoduje. Je-li tato osoba bez svého souhlasu umístěna ve zdravotním ústavu nebo je-li umístěna v zařízení uvedeném v § 84, je příslušný soud, v jehož obvodu je tento ústav.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou. Přikázání věci jinému než příslušnému soudu je výjimkou z této zásady a jako takovou je třeba ji vykládat restriktivně. Pokud by soud přikázal věc jinému soudu, aniž by pro to byly splněny podmínky, porušil by tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud je přesvědčen, že právě o takový případ se v projednávané věci jedná, byť M. B., jehož omezení svéprávnosti je navrhováno, má bydliště v K. V., N., tj. v obvodu Okresního soudu v Karlových Varech, tak v současné době se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Karviná, s plánovaným koncem výkonu trestu 2. 4. 2020. V rámci řízení o omezení svéprávnosti bude muset soud, který bude věc projednávat, zadat zpracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie a následně provést výslech znalce a posuzovaného (§ 38 odst. 1 z. ř. s.), od něhož sice může v zákonem stanovených případech upustit, avšak i v takovém případě je povinností soudce posuzovaného zhlédnout (§ 38 odst. 2 z. ř. s.). Z uvedeného je pak zřejmé, že přikázání věci navrhovanému soudu (Okresnímu soudu v Karviné) umožní, vzhledem k tomu, že posuzovaný se dlouhodobě nachází v obvodu Okresního soudu v Karviné, rychlejší a hospodárnější projednání věci, než u soudu příslušného podle § 34 z. ř. s., tj. Okresního soudu v Karlových Varech.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2016

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 28 Nd 408/2016, ECLI:CZ:NS:2016:28.ND.408.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies