20 Cdo 5079/2016

01. 12. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného J. K., zastoupeného JUDr. Richardem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova č. 588/13, proti povinným 1) P. L., a 2) A. L., zastoupeným JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Pražákova č. 1008/69, za účasti přihlášených věřitelů 1) M. D., 2) Z. L., zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Tovačovského č. 2784/24, 3) JUDr. M. Z., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem v Praze 5, Strojírenská č. 47/18, 4) Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, 5) Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, zastoupené JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem se sídlem v Olomouci, Ladova č. 389/10, 6) Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky č. 115, identifikační číslo osoby 47452820, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská č. 145, 7) RH GROUP SYSTEM s. r. o., se sídlem v Brně, Škárova č. 809/16, identifikační číslo osoby 29226384, zastoupené Mgr. Davidem Gregorem, advokátem se sídlem v Brně, Rašínova č. 2, 8) RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Strašnicích, Limuzská č. 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Ostravě, Plynární č. 2748/6, 9) Mgr. A. H., soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny č. 229, 10) ESSOX s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. č. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652 a 11) České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, identifikační číslo osoby 45244782, pro 480 000 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský
úřad Brno-město, pod sp. zn. 159 EX 00972/11, o dovolání soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2016, sp. zn. 20 Co 218/2015, takto:


Dovolání soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město, se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město (dále jen „soudní exekutor“), proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2016, sp. zn. 20 Co 218/2015, jímž bylo změněno usnesení soudního exekutora ze dne 18. prosince 2014, č. j. 159 EX 00972/11-441, tak, že rozdělovaná podstata ve výši 1 932 933 Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí přihlášené pohledávky v tomto pořadí a výši: 1. Pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce ve výši 3 732,02 Kč k hotovému zaplacení, 2. Pohledávka věřitele M. D., ve výši 1 929 200,98 Kč, na částečnou úhradu k hotovému vyplacení, čímž je rozdělovaná podstata vyčerpána a pohledávky budou vyplaceny po právní moci tohoto usnesení, žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů,není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce posouzení, zda do rozvrhu lze pohledávku soudního exekutora zahrnout i tehdy, neexistuje-li ke dni rozvrhového jednání pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Dovolací soud již ve svém usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2009, sp. zn. 20 Cdo 2087/2007 (dále srovnej například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2012, sp. zn. 20 Cdo 2176/2011; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2014, sp. zn. 21 Cdo 2570/2014; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2015, sp. zn. 26 Cdo 304/2015) uvedl, že do rozvrhu lze pohledávku soudního exekutora zahrnout jen tehdy, existoval-li ke dni rozvrhového jednání pravomocný exekuční příkaz k náhradě nákladů exekuce.

V projednávané věci odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora, neboť dospěl k závěru, že je sice na místě zařadit pohledávku soudního exekutora na nákladech exekuce do první skupiny podle § 337c odst. 1 písm. a) o. s. ř., výše této pohledávky, kterou lze z rozdělované podstaty uspokojit, ovšem nečiní částku 300 234,35 Kč, jak je uvedeno v usnesení soudního exekutora, nýbrž částku ve výši 3 732,02 Kč. V posuzované věci soudní exekutor vydal dne 21. října 2014 příkaz k úhradě nákladů exekuce č. j. 159 EX 00972/11-400, jímž povinnému uložil zaplatit na nákladech exekuce 11 018,17 Kč, z čehož bylo uhrazeno 7 933,86 Kč, a DPH ve výši 2 313 82 Kč, z něhož bylo uhrazeno 1 666,11 Kč. Vzhledem k tomu, že žádný další příkaz k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor nevydal, odvolací soud proto správně uzavřel, že z rozdělované podstaty mohla být uspokojena pouze částka 3 732,02 Kč, představující doposud neuhrazené náklady exekuce přiznané příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 21. října 2014, č. j. 159 EX 00972/11-400. Odkaz dovolatele na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2015, sen. zn. 29 ICdo 5/2014, není příhodný, neboť se týká povahy rozhodnutí, jímž soudní exekutor určuje náklady exekuce, z pohledu § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud dovolání soudního exekutora podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2016JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5079/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5079.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies