III. ÚS 569/99

03. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 569/99


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele P. s. r. o., zastoupeného JUDr. V. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 90/99-16, ze dne 27. července 1999, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným 17. listopadu 1999, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. července 1999, č. j. 30 Ca 90/99-16, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti Okresnímu úřadu v Náchodě. Uvedl, že podle jeho přesvědčení postupem soudu byla porušena práva, zakotvená v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 90 a 95 Ústavy, když přesto, že mu nebyla řádně doručena výzva k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci advokáta, soud řízení zastavil. Poukázal na okolnosti, za nichž mu bylo poštou doručováno a na skutečnost, že výzvu a rozhodnutí o zastavení řízení převzal navrhovatel u soudu až dne 13. října 1999.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů. Tato počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 Ca 90/99 bylo zjištěno, že usnesením ze dne 9. června 1999, kterým byl žalobce vyzván k předložení plné moci advokáta či sdělení jména a příjmení zaměstnance, majícího právnické vzdělání, který bude žalobce v řízení zastupovat, a současně vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši
1.000, -Kč, byl doručován stěžovateli na adresu, označenou v žalobě. Záznamy doručovatele
na listině označené jako "doručenka" nevzbuzují pochybnosti o tom, že jeho postup při doručování zásilky byl v souladu s § 47 odst. 2 občanského soudního řádu. Dále bylo shledáno, že po marném uplynutí lhůty soud dne 27. července 1999 řízení zastavil, usnesení č. j. 30 Ca 90/99-16, proti němuž stížnost směřuje, bylo opět doručováno tak, jak to umožňuje § 47 odst. 2 občanského soudního řádu, a proto dnem jeho doručení je 6. srpen 1999.
S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že navrhovatel podal ústavní stížnost až 17. listopadu 1999, tedy po lhůtě vyplývající z § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh v souladu s § 43 odst. l písm. b) citovaného zákona odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 569/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies