III. ÚS 482/99

05. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 482/99Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele S., spol. s r. o., zastoupeného JUDr. M. V., advokátem, o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 obvodní rady městského obvodu Vítkovice, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Podáním, označeným jako ústavní stížnost, se navrhovatel domáhal zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 obvodní rady městského obvodu Vítkovice, kterou se vydává Tržní řád pro území městského obvodu Vítkovice. Vyslovil přesvědčení, že touto vyhláškou byla porušena jeho práva, zaručená Ústavou.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Návrh na zrušení jiného právního předpisu (nikoliv zákona) nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. l písm. b) Ústavy je oprávněna podat vláda, skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek, uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí v její samostatné působnosti může podat i přednosta okresního úřadu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku [§ 72 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 2 a 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
I když je podání označeno jako ústavní stížnost, pak s ohledem na obsah návrhu nálezu, jehož vyhlášení se stěžovatel domáhá, jde nepochybně o návrh na zrušení právního předpisu, vydaného podle zákona č. 367/1990 Sb. Poněvadž však k podání takového návrhu není navrhovatel osobou oprávněnou, bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. l písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 482/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies