I. ÚS 552/99

19. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. T., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 8. 1999, č.j.Nco 82/99-176,
t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 2. 11. 1999 domáhá zrušení výše uvedeného usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst.1 citovaného zákona).
Dne 24. 11. 1999 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Na tyto následky byl stěžovatel opětovně upozorněn v telefonickém rozhovoru, ve kterém požádal o prodloužení lhůty do 13. 1. 2000 a uvedl, že do tohoto termínu již doručí Ústavnímu soudu řádnou ústavní stížnost sepsanou advokátem.
Stěžovatel ani v této lhůtě uvedené vady neodstranil.
Podle § 43 odst.1 písm.a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.
Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.
Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 19. ledna 2000JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. I. ÚS 552/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies