III. ÚS 537/99

24. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti R. G., zastoupené JUDr. M. R., advokátem, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR, čj. 23Cdo 1149/98-65, ze dne 18. 8. 1999,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka prostřednictvím svého právního zástupce podala dne 1. 11. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který směřoval proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR, čj. 23Cdo 1149/98-65, ze dne 18. 8. 1999, jímž bylo zamítnuto dovolání navrhovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, čj. 13 Co 160/97-49, ze dne 21. 8. 1997, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně, čj. 16 C 66/95-26, ze dne 12. 9. 1996, o zamítnutí žaloby o vydání specifikovaných nemovitostí. /> Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to podle § 34 odst. 2 cit. zákona nebyl předložen v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří byli v návrhu uvedeni, mohl být doručen rovněž jeden stejnopis, vyzval Ústavní soud navrhovatelku přípisem ze dne 11. 11. 1999 k odstranění uvedené vady ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ve výzvě k odstranění vady podání byla předmětná vada specifikována odkazem na příslušné ustanovení zákona o Ústavním soudu a navrhovatelka byla poučena o tom, že, pokud vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, Ústavní soud podaný návrh odmítne.
Výzva k odstranění vady byla právnímu zástupci navrhovatelky doručena dne 15. 11. 1999, lhůta k odstranění vady podání uplynula dne 30. 11. 1999.
Přípisem ze dne 16. 12. 1999, doručeným téhož dne Ústavnímu soudu, předložila navrhovatelka prostřednictvím svého právního zástupce znovu plnou moc k zastupování před tímto soudem, doplněnou ověřením podpisu navrhovatelky v úředním překladu. Ani tímto podáním, učiněným po uplynutí lhůty stanovené ve výše uvedené výzvě k odstranění vad, však nebyla odstraněna ve výzvě specifikovaná vada podání.
Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 537/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies