II. ÚS 555/99

31. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti I. Z., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 1998, sp. zn. 6 To 240/98, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :


Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.a), b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené a návrh byl podán po lhůtě stanovené pro její podání tímto zákonem.

Dne 8. 12. 1999 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, označené jako "stížnost pro porušení práva". Navrhovatel ve svém podání napadá shora označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byl podle svého tvrzení odsouzen za trestný čin podle ustanovení § 171a odst. 1, odst. 2 písm.b), písm. c) tr. zák. k trestu odnětí svobody v délce 32 měsíců a k vyhoštění z ČR.

Vzhledem k tomu, že stížnost nesplňovala náležitosti podání ve smyslu ustanovení § 34 ve vztahu k ustanovení § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navrhovatel nebyl zastoupen právním zástupcem podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, vyzval soudce zpravodaj navrhovatele k odstranění vad podání a jeho doplnění ve smyslu písemné výzvy. Výzvu spolu s poučením převzal stěžovatel dne 16. 12. 1999. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil a nepředložil ani shora označené rozhodnutí Městského soudu v Praze, z jehož data vydání je však zřejmé, že stížnost byla podána opožděně.

Soudci zpravodaji proto nezbylo než podanou ústavní stížnost odmítnout pro neodstranění vad podání i jako opožděnou.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 31. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 555/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies