II. ÚS 445/99

09. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J. M., zastoupeného JUDr. B. G., CSc., proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 21. 7. 1999, č. j. 25 C 88/97-49, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť podaný návrh je nepřípustný.

Stěžovatel ve včas podané ústavní stížnosti napadá v záhlaví usnesení uvedené rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město, kterým bylo v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 o. s. ř. rozhodnuto o schválení soudního smíru, uzavřeného mezi I. Š. (navrhovatelem) a stěžovatelem o zaplacení 47.775,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty ve výši 94.594,50 Kč.

Stěžovatel tvrdí, že okresní soud porušil jeho práva, zakotvená v čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod tím, že navrhovateli neumožnil vyjádřit se ke skutečnosti, že I. Š. se stěžovatelem údajně nikdy neuzavřel platnou smlouvu, která je nyní předmětem smíru. Dále navrhovatel vytýká okresnímu soudu údajné porušení práva na poradu klienta se zvoleným právním zástupcem v době před uzavřením smíru, ke kterému byl údajně přinucen okresním soudem, aniž mu byl přesně znám obsah jím uzavřeného smíru.

Z napadeného usnesení soudce zpravodaj zjistil, že při ústním jednání dne 21. 7. 1999 účastníci v řízení před okresním soudem uzavřeli smír, který oba účastníci podepsali vlastní rukou a navrhli soudu jeho schválení. Schválení smíru soud provedl ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 o. s. ř., neboť neshledal jeho znění v rozporu s právními předpisy. V tomto směru se jeví jako zcela nepravdivé tvrzení stěžovatele, že byl k uzavření smíru přinucen soudem, aniž dostatečně znal obsah jím podepsaného právního úkonu. Pokud nyní navrhovatel namítá, že obsah soudem schváleného smíru je v rozporu s právními předpisy a podal v tomto smyslu k příslušnému soudu návrh podle ustanovení § 99 odst. 3 o. s. ř. o jehož obsahu nebylo dosud rozhodnuto, jedná se o stížnost která není přípustná, neboť stěžovatel před jejím podáním nevyčerpal všechny zákonné prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 9. února 2000


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2000, sp. zn. II. ÚS 445/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies