III. ÚS 82/2000

23. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti V. O.,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 8. 2. 2000 návrh, označený jako žádost o obnovení soudního řízení - restituce, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 9. 2. 2000. Z podaného návrhu vyplynulo, že stěžovatel tento návrh podává jménem své matky Z. O., a žádá, aby bylo Ústavním soudem přezkoumáno její postavení jako restituentky a přezkoumáno blíže neoznačené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z roku 1993. Současně v podaném návrhu byla jako povinná osoba označen Městský úřad Petřvald. K návrhu byla přiložena i plná moc udělená Z. O. svému synovi. Návrh podaný Ústavním soudem byl podepsán pouze navrhovatelem.

Účastníkem řízení před Ústavním soudem je fyzická nebo právnická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím soudů v řízení, jehož byla účastníkem, byla porušena její základní práva chráněná ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. Tato fyzická osoba pak pro jednání před Ústavním soudem musí být podle § 30 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastoupena advokátem na základě plné moci podle § 31 odst. 1 a 2 cit. zákona.

V předmětné věci je z podání patrno, že účastníkem řízení před obecnými soudy byla matka navrhovatele, která však podání Ústavnímu soudu nepodepsala. Syn, který jejím jménem podání Ústavnímu soudu podepsal, nemůže v řízení před Ústavním soudem vystupovat jako právní zástupce, a proto nezbylo než vycházet z toho, že návrh podal svým jménem přímo V. O. Tento navrhovatel však nebyl účastníkem řízení před obecnými soudy, a proto není osobou oprávněnou k podání ústavní stížnosti.

K předmětnému podání je však nutno ještě dodat, že Ústavnímu soudu nepřísluší rozhodovat o obnovení soudního řízení, byť se jedná, podle tvrzení navrhovatele, o restituční nároky. Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR jedná o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahům orgánů veřejné moci, pokud jimi byly porušeny ústavně zaručené základní práva a svobody fyzické nebo právnické osoby. Ústavní stížnost proti takovým rozhodnutím lze však podat jen za podmínek stanovených zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 82/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies